Expo World

Целият свят в едно изложение

В УНСС работят за реализацията на студентите от първия ден

Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС подържа контакти с кариерни центрове от цял свят

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) на Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС) е създаден през месец юли 2002 година, като продължение на дейността по международен проект на Европейския съюз, осъществен от българска страна от УНСС съвместно със Съюза за стопанска инициатива. Концепцията за неговото изграждане се определя от водещата идея – Междууниверситетския център да бъде активно звено, което да гради и развива динамичната връзка между студенти, докторанти и други млади хора, от една страна, и бъдещите работодатели, от друга страна. Главното е да се съдейства още в рамките на университета за ползотворно информиране, консултиране и бъдещо сътрудничество на младите хора с бизнеса, да се подпомага тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие.

Фокуса на дейностите на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС е: студенти, докторанти, специализанти и преподаватели от УНСС, така и от други български и чуждестранни университети; публичната администрация и социалната сфера; работодателски организации; синдикални организации; водещи компании от бизнеса; организации от малкия и средния бизнес; неправителствени организации; консултантски агенции и други организации, работещи в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, набирането и подбора на персонал и др. Обхватът на дейностите включва и разработване на проекти свързани с професионалното ориентиране и кариерното развитие на младите хора.

МЦРК предоставя информация и консултира студентите, докторантите и младите специалисти във връзка с финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението, работата и свободното време на младежта, чрез регионално Eurodesk звено на европейската информационна мрежа Eurodesk, базирано в Центъра;

Кариерните консултанти в МЦРК на УНСС са сертифицирани по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF), създадена през 2000 година в САЩ.

Услугите на Междууниверситетския център могат да се ползват от студенти, докторанти, специализанти и преподаватели от УНСС и от други български и чуждестранни университети. Услугите са безплатни!

Центърът поддържа активни контакти и сътрудничество с подобни центрове за кариера, както в България, така и в страните от Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония, Русия и др.

Междууниверситетският център разполага с адаптирано компютърно място със специализиран софтуер Jaws for Windows за студенти със зрителни увреждания.