Expo World

Целият свят в едно изложение

Нови маршрут привличат туристи

Обсъдиха варианти за създаване на маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“

На 17 януари 2017 г., в хотел „Хемус“ в гр. Враца, се състоя първата от поредица кръгли маси за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на обектите на природното наследство в българо-румънския трансграничен регион и техния туристически потенциал. Кръглата маса бе организирана в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Фондация „Жива природа“ в гр. Кълъраш.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство: Маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”.

Участниците в кръглата маса бяха запознати с методиката, обхвата и резултатите от предварително проучване на обектите на природното наследство в региона, което се провежда в рамките на проекта. Изследването си поставя за цел да изготви оценка на техния туристически потенциал, както и да проучи спецификите на различните режими на управление. Представени бяха добри практики в развитието на екотуризъм в защитени природни територии. Въз основа на резултатите от предварителното проучване, участниците във форума имаха възможност да дискутират различни варианти на маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“. В диалог помежду си, заинтересованите страни очертаха проблемни области и предизвикателства пред интегрираното управление на обектите и популяризирането им като туристически дестинации.

В кръглата маса взеха участие представители на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, консорциум „Природа Дунав ТГС“ (изпълнител на предварителното проучване), Природен парк „Врачански Балкан“, общините Враца, Монтана, Козлодуй, Мизия, Лом, Областна администрация – Враца, РИОСВ – Монтана, неправителствени организации и др.

Предстои провеждането на кръгли маси в градовете Русе, Констанца и Кълъраш. След приключването им ще бъде избран вариант на маршрут.