Expo World

Целият свят в едно изложение

Fibank с консолидирана печалба от 266 млн. лв. за 2016 г.

Към тримесечието на 2017 г. Първа инвестиционна банка формира капиталовия буфер от 206 млн. .лв.

untitled

Консолидираните одитирани отчети за 2016 г. на Fibank показват стабилен ръст в печалбата преди провизии и данъци, която достига 266 млн. лева. Ръстът се дължи основно на по-ефективното управление на активите и пасивите. През годината са заделени провизии в размер на 156 млн. лв.

Към тримесечието на 2017 г. Първа инвестиционна банкаотчита изпълнение на конкретните мерки за повишаване на капитала и заедно с отчетената през 2016 г. печалба от 266 млн. лв. преди данъчно облагане и провизии формира препоръчания капиталов буфер от БНБ.

Заделените провизии през 2016 г. след одиторска проверка, в съответствие с приложимите Международни счетоводни стандарти (МСС) и Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), са в размер на 156 млн. лв., а реализираната печалба в размер на 98.8 млн. лв. след данъци ще бъде капитализирана.

Съвместно с международния консултант Bain&Co продължава активната диверсификация в кредитния портфейл и намаляване на кредитния риск. Сложен е приоритет и в продажбата на придобити активи.

Първа инвестиционна банка работи активно и по въвеждане на МСФО 9 Финансови инструменти (Международния стандарт за финансово отчитане), за което вече е подписала договор с международна консултантска компания.