Expo World

Целият свят в едно изложение

Последни новости от Бизнес Навигатор

Обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси, личен състав

logo_pechat-smal7-600x20430

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЕРСИЯ 7.24.01

 

 

1. Промени  във връзка с изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, промени във  файловете за  представяне на Приложения № 9, № 10 и № 11 за изплащане на паричните обезщетения  към НПОПДОО.

 

Отразени са измененията в подаването на файлове за болнични в съответствие с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Важно е да отбележим, че от 16.06.2017 година всички подавани файлове, включително и тези, подавани за минало време, трябва да са в новия формат. Съгласно указанията на НОИ с новите образци на удостоверенията ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юни 2017 г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.

 

1.1. Промени в Приложение 9

Добавени са нови полета на страница “Удостоверени обстоятелства”.

Добавени са нови полета на страница “Промени в обстоятелствата”.

 

1.2. Промени в Приложение 10

Добавени са нови полета на страница “Данни за деца”.

Добавени са нови полета на страница “Промени в обстоятелствата”.

 

1.3. Промени в Приложение 11

Добавени са нови полета на страница “Декларирани обстоятелства”.

Добавени са нови полета на страница “Промени в обстоятелствата”.

 

1.4. Номенклатури на НОИ

Допълнени и обновени са използваните номенклатури съгласно направените изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.  

 

2. Добавени позиции в ЕКАТТЕ

В номенклатурата по ЕКАТТЕ на населени места са добавени и позициите за Селищни образувания, които могат да се избират като местонахождения на поделенията.

3. Променена дължина на кода на осигурителните каси в данните на фирмите

За да се отговори на изискването на НАП за осигурителни каси и фирми – земеделски производители, които са регистрирани с ЕГН, е добавена възможност да се попълва 10-цифрен код в съответното поле.

4. Нови образци на трудови договори и споразумения с включено ЕКАТТЕ

В образците на документи “Трудови договори” и “Споразумения за трудови договори” е добавено поле за код по ЕКАТТЕ.

За да използвате новите образци на документи, трябва от меню “Базови данни – Образци на документи” да натиснете бутона “Импорт” и да импортирате файла Docum_EKATTE.nvz.

5. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични

Включено е отпечатването на новите форми на образци на документите, дадени в Приложение 1 до Приложение 8 на “НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване”, в сила от 01.06.2017 г.

За да използвате новите образци, трябва от меню “Базови данни – Образци на документи” да натиснете бутона  “Импорт” и да изберете файла Dokum_Naredba_Bolnichni_2017.nvz

   6. Други

       Актуализиран е шаблонът за създаване на нови фирми, като в него са включени образците на документи съобразно новата “НАРЕДБА  за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване”, в сила от 01.06.2017 г. Добавени са и образци на документи “Трудови договори” и “Споразумения за трудови договори” с добавено поле за код по ЕКАТТЕ.

 

Всички новости са подробно описани във файла Readme.txt, който се зарежда при инсталацията на програмата.Публикувани са видео-уроци на адрес: http://www.cfinance.bg/uroci-bnz.html


Комерс Финанс АД                             1000 София, ул. “Г.Бенковски” № 21                                               WWW.CFINANCE.BG

тел. 02-986-12-34, 02-981-72-26, 02-986-78-32, 02-986-12-32, 02-980-24-32                                                        е-mail: biznav@cfinance.bg