Expo World

Целият свят в едно изложение

Спад в бизнес климата през декември

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, строителството и сектора на услугите

untitled

През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата[1] се понижава с 1.6 пункта спрямо ноември. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.9 пункта, което се дължи на по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца (фиг. 3 от приложението).

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора, като през декември вторият фактор бележи нов дългосрочен максимум (31.4%) от 2003 г. насам.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3.5 пункта  в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са песимистични.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като анкетата отчита отслабване на негативното влияние на първите два фактора (фиг. 8 от приложението).

Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 9 от приложението).

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва приблизително нивото си от ноември. Оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес[