Expo World

Целият свят в едно изложение

По-качествен живот в големите градове

ЕК даде висока оценка за работата на България по отношение на инициативата на ЕС за изпълнение на Градския дневен ред

Регионалната политика на ЕС трябва да продължи да подкрепя развитието и модернизацията на малките и отдалечените градове и региони, тъй като това е основната за териториалното сближаване, което носи  добавена стойност за икономическото, социалното и екологичното благосъстояние на държавите. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри първото Съвместно заседание на експертите от Мрежата на националните контактни точки в областта на териториалното сближаване – Network of Territorial Cohesion Contact Points/NTCCP, и Групата за градско развитие – Urban Development Group (UDG), което се провежда в София. Целта му е да бъде дискутирана възможността за по-тясно обвързване на въпросите на териториалното развитие и градската политика, като се оползотвори максимално потенциалът за растеж на градовете. Заместник-министър Николова отбеляза, че ключовият елемент за постигане на балансирано полицентрично развитие, както и устойчиво градско развитие, е успешното прилагане на подходящи териториални и градски стратегии, което е една от възможностите в рамките на политиката на сближаване за периода до 2020 г.

Именно прилагането на интегрирани стратегии и подходи за териториално и градско развитие, с фокус върху възможностите за изпълнение на проекти, съфинансирани от Европейските фондове, бяха сред основните теми на дискусиите. Като домакин на работната среща и отговорна институция за провеждане на националната политика за развитие на районите и изпълнението на политиката за териториално сближаване и градско развитие МРРБ представи своя опит и напредък в изпълнението на интегрирани градски инвестиции чрез прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на големите и средните градове в страната. Бе  поставен акцент и върху необходимостта от целенасочена подкрепа за балансирано териториално развитие, което да стимулира инвестиции не само в големите градове, но във всички населени места и райони. Инвестициите следва да бъдат съобразени с местните специфики на всеки район и населено място, като се отчетат предизвикателствата пред тях и се фокусират основно върху потенциала на конкретната територия от гледна точка на природни ресурси, географска позиция, икономически връзки, функционална обособеност, ресурсна осигуреност и възможности за развитие.

В хода на дискусиите, свързани с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС, зам.-министър Николова обърна внимание върху необходимостта от разработване и използване на подходящи териториални, вместо секторни, индикатори за постигнатото в сферата на градското развитие, които по подходящ начин да измерват и проследяват изпълнението на интегрирани действия и инвестиции на конкретна територия. Тази тема беше разгледана в контекста на подготовката на оперативните програми за програмния период след 2020 г. и в дебатите за обхвата на Кохезионната политика, като МРРБ защити позицията за осигуряване на равен достъп до Европейските фондове на всички райони, общини и населени места в страната.

Представителите на Европейската комисия, участващи в срещата, благодариха за участието и позицията на България в Деветото издание на Световния градски форум, който се състоя в Куала Лумпур, Малайзия и постави фокус върху развитието на градове до 2030 г. Изрично беше подчертана ключовата роля на страната ни по отношение на инициативата на ЕС за изпълнение на Градския дневен ред и утвърждаването му в глобален контекст.