Expo World

Целият свят в едно изложение

БВП е 27 427 млн. лв. за 2017 г.

Средно на човек от населението се падат 1 982 евро

untitled

През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 982 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2017 година.

През 2017 г. БВП възлиза на 98 631 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 50429 млн. евро, като на човек се падат 7 099 евро. БВП за 2017 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.6% спрямо 2016година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 876 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.66154 лв. за щатски долар БВП възлиза на 16 507 млн. долара и съответно на 2 333 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 982 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност[2] (БДС) през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 23 761 млн. лв. по текущи цени.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.4 процентни пункта до 3.0%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.1 процентен пункт до 26.3%.Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 70.7% при 72.4% през съответния период на предходната година.

 

 [1]Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

- БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

]Брутната добавена стойност по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.