Expo World

Целият свят в едно изложение

Община Челопеч с престижна номинация за развитие на Балканите

Златните статуетки ще бъдат връчени на 5 март 2019 г. в хотел BW Expo Plus.

Стартираха номинациите за петото издание на Балканските Бизнес Оскари, които ще бъдат връчени на 5 март 2019 г. в хотел BW Expo Plus.

Една от най-бързо развиващите се малки общини на Балканите получи номинация от партньорите на конкурса.

Общината предоставя редица облекчения за юридическите лица. Размерът на данък недвижими имоти се определя в минимално допустимия размер за субекти осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват дейност на територията на община Челопеч, извършват производствена дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност, отговарят на всички законови изисквания за развитие на дейността, имат разкрити до 20 постоянни работни места и нямат задължения към Общината за предходни години. Освобождават се също от такса битови отпадъци собственици на нежилищни имоти, както следва:

– субекти, осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват дейност на територията на община Челопеч, извършват производствена дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност, имат разкрити до 20 постоянни работни места, отговарят на всички законови изисквания за извършване на дейността и нямат задължения към Общината за предходни години.

Субекти, осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват дейност на територията на община Челопеч, извършват производствена дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност, имат разкрити до 20 постоянни работни места, отговарят на всички законови изисквания за извършване на дейността и нямат задължения към Общината за предходни години се събират такси за технически и административни услуги в размер на 50 % от определените в раздел V от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Заложени са средства в бюджета на общината за създаване на условия за развитие на малки и микро предприятия посочени в чл.3 ал.2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия за предприятия със седалище и адрес на управление на територията на Община Челопеч.

Дейностите, предвидени за създаване на условия за развитие на малки предприятия на територията на Община Челопеч, включват:

1. консултации по повод получаване на кредити, предоставени целево от финансови институции на малки предприятия, регистрирани или развиващи дейността си на територията на Община Челопеч;

2. подпомагане при осъществяване на контакти, във връзка със сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки фирми;

3. целеви консултации за подпомагане на малкия бизнес,чрез предоставяне на информация и съдействие за осъществяване на делови контакти в страната.

4.събиране на информация, проучване на добри практики от други градове,

анализи и прогнози по текущи проблеми;

5. организация или съдействие при организирането на местни обществени

мероприятия като семинари, работни срещи, изложби, панаири, организиране на групови изложения и други подобни за популяризиране на бизнеса;

6. консултации по повод разработването на проекти, реализация на бизнес

идеи и иновативни подходи.

7. създаване на информация на сайта на Общината за подпомагане на малкия бизнес в процеса на вземане на решения за инвестиции, както и

поддържане на информация за предстоящи търговски панаири, семинари,

лекции и работни срещи, публикации и др.;

8. провеждане на семинари и информационни дни, касаещи създаването, развитието и управлението на малкия частен бизнес, данъчна политика, законодателство на Република България и др.

9. Финансово подпомагане на малките предприятия.

В общината развива дейност едно голямо чуждестранно предприятие – Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД за добив и преработка на медно-златни руди от находище Челопеч. Други стопански субекти са микро предприятия.

Баланс на земеделска земя са ниви – 8 000 дка, ливади – 14 000 дка, пасища мери – 5 500 дка, а д емографският профил е разпределен в население в трудоспособна възраст: 450 жени и 662 мъже.

На територията функционират три учебни заведения с отлична материална база и сграден фонд: Общинска детска градина, Основно училище и Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение.

В района на Челопеч има и отлични предпоставки за развитие на туризма.