Expo World

Целият свят в едно изложение

Спад на бизнес доверието

Недостиг на работна сила и в услугите

Индексът на доверието в промишлеността в България се понижи до 24,7 пункта през юли 2019 г. от 26,4 пункта през предходния месец, сочат данни на НСИ.. Това е най-ниското ниво от декември 2018 г. Силен спад има за очакванията за следващите три месеца за производството (13,4 пункта спрямо 17,1 през юни) и заетостта (-3,1 от -0,7). Перспективите за бизнес ситуацията през следващите шест месеца спаднаха до 15,3 пункта спрямо 17,2 пункта. Междувременно перспективите за продажбите през следващите три месеца растат до 4,0 от 3,7 пункта, отчита Националният статистически институт (НСИ) на базата на бизнес анкети с предприемачи. Промишленост Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 1,7 пункта в резултат на леко влошените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита и по-неблагоприятни прогнози за износа и производствената активност през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 1,2 пункта и достига 76,9%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности. Недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда обаче продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в сектора. За продажните цени в промишлеността са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да не предвиждат промяна през следващите три месеца. Строителство През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 0,8 пункта, което се дължи на изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро“ към „задоволително“. При строителната активност през последните три месеца анкетата регистрира известно намаление в сравнение с юни, като прогнозите за следващите три месеца остават резервирани, посочват от НСИ. Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша са основните фактори, които затрудняват в най-голяма степен дейността на фирмите. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат известно увеличение през следващите три месеца. Търговия на дребно Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от юни. Очакванията на търговците на дребно за развитието на фирмите в сектора през следващите шест месеца са положителни. Същевременно прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с юни. Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да са най-сериозните пречки за бизнеса, напомнят от НСИ. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора „недостиг на работна сила“. Относно продажните цени очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Услуги През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 1,7 пункта главно поради оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Основните затруднения за развитието на дейността на бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Мениджърите предвиждат известно увеличение на продажните цени в сектора на услугите, макар по-голяма част от тях да не очакват промяна през следващите три месеца.