Expo World

Целият свят в едно изложение

Нова функция за импорт на отсъствия в ПП Бизнес Навигатор Заплати – Payroll&HR

Новости във версия 7.32.02

Добавена е нова функция за импорт на отсъствия от текстов файл. Предназначена е главно за импорт на годишните и други видове отпуски на лицата от външни програми. Форматът на текстовия файл за импорт е с фиксирана структура на полетата.

1. Формат на входния текстов файл

При импорта входният текстов файл трябва да е от тип .CSV, във фиксиран формат, с разделител между полетата запетая.

Полетата трябва да са подредени в следния ред:

  1. ЕГН – единен граждански номер на лицето.
  2. Тип на отсъствието – Код на типа отсъствие.

За да се облекчи съгласуването на типа отсъствие между външната програма, от която се генерира файлът за импорт, и БН-Заплати, в дефиницията на типовете отсъствие е добавено ново поле „Код за импорт“.

Това поле се попълва в меню Базови данни – Типове отсъствия – Страница „Общи данни“. Попълва се буквено-цифров код с дължина до 20 знака. Кодът е чувствителен към малки и големи букви. Полето не е задължително за попълване. Трябва да го въведем типовете отсъствия, които ще импортираме.

  1. Начална дата на отсъствието във формат дд.мм.гггг
  2. Крайна дата на остъствието във формат дд.мм.гггг

Редът трябва да започва с цифра. Ако първият знак на реда не е цифра, този ред просто не се обработва.

Това позволява файлът да съдаржа празни редове, или редове с друга информация, които програмата да игнорира.

2. Код за импорт в типа отсъствие.

Буквено-цифров код с дължина до 20 знака. Кодът е чувствителен към малки и големи букви. Това ново поле в дефиницията на типа отсъствие не е задължително. Трябва да го въведем за тези типове отсъствие, които планираме да импортираме. За останалите можем да го оставим непопълнено.

3. Извършване на импорта

3.1. Бутон „Импорт“

Импортът се извършва от меню „Заплати – Импорт на отсъствия“. Отваря се екран, на който трябва да натиснем бутона „Импорт“. След натискане на бутон „Импорт“ от списъка на файловете избираме файла с разширение .CSV , който ще импортираме, и натискаме „Open“. Програмата зарежда избрания файл и попълва списък на заредените данни в таблицата.

Ако форматът на файла е неправилен, или ако има грешки в данните – например ненамерени лица, или несъответствие на кодовете на типа отсъствие – се показва списък на откритите грешки.Списъкът показва данните в разшифрован вид, тоест за лицето освен ЕГН се показват име и код, за типа отсъствие се показват название и код.

При търсенето на лицето по ЕГН, ако лицето е въведено повече от веднъж, програмата ще избере последната въведена позиция.

Ако файлът е зареден без грешки, и заредените данни съответстват на това, което очакваме, можем да натиснем бутона „Запиши резултата“.

3.2. Бутон „Запиши резултата“

С този бутон се записват резултатите от импорта в базата данни на отсъствията на лицата. Преди това отсъствията се обработват както когато въвеждаме отсъствията ръчно от каледнара на лицето.

За всяко отсъствие програмата извършва разбиването на интервали и генерира съответните пера във фиша на лицето. Изършват се и съответните проверките за валидност.

Ако има грешки и несъответствия, отсъствието не се записва.

Извеждат се съответните съобщения за грешки на екрана, като напр.

– Началната дата 10.01.2019 попада в интервала на друго отсъствие от 10.01.2019 до 20.01.2019. Създава се дублиран ключ:

Ако всичко е наред, отсъствието се записва в календара на лицето, заедно със съответната разбивка, а разплащателните пера се добавят във фиша.

Демонстрациите на всички продукти от серията „Бизнес навигатор“ са безплатни. Поддръжката е осигурена в цялата страна. Безплатна демонстрационна версия в интернет.

Публикувахме новата версия на нашия сайт, можете да я свалите от тук:

http://www.cfinance.bg/download/downzapl.htmlv