Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор Заплати. Програмен продукт за работни заплати и управление на човешки ресурси, личен състав Payroll&HR

Новости във версия 7.34.01

1. Нова контролна точка от 1.07.2020 година

Добавена е нова контролна точка за обработка на данните за втората половина на 2020 г. с наименование  „07.2020 Промени МОД хотелиерство и ресторанти“. В нея са отразени измененията в ЗБДОО за 2020 г., публикувани в ДВ бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 01.07.2020 г.

В програмата за таблицата за МОД във видовете дейности е добавен нов ред „60а“ – „Хотелиерство, Ресторантьорство“.

Съответно и в таблицата за МОД е добавен нов ред за този вид дейност с увеличени минимални осигурителни прагове.

Моля, имайте предвид, че съгл. писмо Изх № 20-00-111/13.07.2020 г. ЦУ на НАП – ОТНОСНО: Попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13

При подаването на декларация 1, в точка 12.3 „Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя“, се попълва стойност 60, вместо новия код 60а.

Тези изисквания също са отразени в тази версия на БНЗаплати.

На страница Заплата на основния работен екран в полето „Ред обл. таблица“ новият код ще се вижда като номер 601.

В меню Базови данни – Минимален осигурителен доход редът се показва с новия код 60а.

2. Генериране и редактиране в таблица на
Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ

Добавена е нова точка в меню „Заплати – Годишни справки за ДОД“ с наименовение: „Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ“. Тук процесът е разделен на две стъпки:

  • Създава се Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, като съхранен отчет в базата данни на съответната фирма.
  • Записва се XML файл.

Запазен е и досегашният начин на прякото генериране на файл за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ от меню „Заплати – Годишни справки за ДОД – Годишна справка за ДОД“. Записването на файла от там става от бутона-дискета.

2.1. Създаване на Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

От менюто избираме точката „Заплати – Годишни справки за ДОД – Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ“. Натискаме бутон „Добавяне“ за създаване на нова справка. Справката се създава за тази година, към която се отнася избраната на основния екран сесия. Препоръчително е справката да се генерира, започвайки от 2019 г.

В справката се включват всички лица, на които през годината са изплатени възнаграждения по трудови договори, включително тези, които са напуснали.

Видът доход се определя според вида трудово правоотношение в променливите данни на лицето за месец декември, а за напусналите – за последния месец, за който лицето има променливи данни.

Флагът „Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година“ се поставя за лица, които са назначени на първи трудов договор и продължават да работят към 31.12. на годината.

Моля, имайте предвид, че за лицата, на които този флаг не е поставен, броят на полетата, които се попълват, е значително по-малък, и при проверка с програмата на НАП това може да изглежда като празен ред.

При попълване на таблицата и при записване на файла са спазени следните принципи на работа с цел да не се променя начина на работа и да се постигане на съвместимост със старите данни:

При наличие на повече записи за едно лице в Кадрова информация се процедира по следния начин:

  1. Лицата, които са назначени по основен трудов договор и са останали да работят в предприятието към 31.12.2019 г., се обработват само от записа за този основен трудов договор. За тези лица вече е направено Годишно изравняване за ДОД и данните от другите договори, ако лицата имат такива, вече са въведени в Допълнителни суми за облагане към този договор.
    Затова при обработката програмата пропуска записи за лица със същите кадрови данни и ЕГН, които са на втори трудов договор, както и данните на записите на лица, за които има въведена Дата на напускане.
  2. Лицата с много записи с еднакви данни в Кадрова инфорамция, за които не е валидно условието да работят в предприятието към 31.12.2019 г. по основен трудов договор, се обработват последователно и техните данни се сумират.
    При сумирането на данните с най-голямо значение е кодът на вида дейност, тъй като по него се правят записите във файла за Справка по чл.73, ал. 6 на ЗДДФЛ.

2.2. Редактиране на справката

Екранът за редактиране има две страници: „Общи данни“ и „Данни по лица“.

 

Страница „Общи данни“

На страница „Общи данни“ се попълват общите данни на фирмата, броя на подадените декларации, и друга служебна информация. Важно е да се обърне внимание на последните полета за Коригирани данни.Тук можете да избирате от 3 възможности, като маркирате позициите на следните радио-бутони:

– Основни данни;

– Коригиращи данни;

– Заличаващи данни.

 

Страницата „Данни по лица“

Тази страница е разделена на две таблици:

Таблицата в горната част съдържа по един ред за всяко лице.

Таблицата в долната част съдържа по един или повече реда за всяко лице, с разбивка по видове доходи и по работодатели, които са ги изплатили.

И двете таблици позволяват редактиране в самата таблица.

2.3. Записване на файла

Натиснете бутона „Запис“ (с иконка дискета). Файлът се записва в папката на съответната фирма, в поддиректория „Spr73“, с допълнителна поддиректория по години. Напр. за 2019 г. файлът ще се зарпише в поддиректория „Spr73\2019“.

Файлът е във формат XML, и може да се отвори за проверка с подходяща за целта програма – например XML Notepad.

Името на файла е „SPR73_6_bbbbbbbbb_yymmdd-hhmm.xml“, където:

– bbbbbbbbb e ЕИК на фирмата,

– ddmmyyyy са текущите ден, месец и година,

– hhmm са текущите час и минута.

Ако записът на файла е успешен, програмата издава съобщение за името на записания файл и папката, в която е записан. Ако при записа е възникнал проблем, се издава съответно съобщение за грешка.

2.4. Отпечатване

Официалният формуляр за отпечатване на справката по чл.73, ал.6 е разработен така, че физически не е възможно да бъде отпечатан на нормален принтер. Затова, ако имате нужда от разпечатка, за да проверявате попълнените във файла данни, моля използвайте „СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)“.

Тя съдържа същите данни, но подредени така, че да могат нормално да се отпечатат на принтер.

 

За интересуващите се препоръчваме да посетят Интернет-страницата www.cfinance.bg, където могат да изтеглят новата версия на ПП „Бизнес Навигатор Заплати“.