Expo World

Целият свят в едно изложение

Нефинансовите предприятия в условията на COVID 19

Бизнес изследване на НСИ

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 39.0% посочват, че през декември 2020 г. са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с ноември, 46.4% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 14.5% е имало увеличение .

Разпределението по икономически дейности показва, че 56.4% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – с 44.4%, за индустрията този дял е 41.6%, а за строителството – 24.4%.

 По отношение на наетия персонал 25.3% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ – 20.3%, „дистанционна форма на работа“ – 16.4%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ – 10.5% (фиг. 3).

През следващия месец 92.0% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4.7% – ще преустановят временно дейността си, а 1.7% – ще прекратят дейността си.