Expo World

Целият свят в едно изложение

ПП «Бизнес Навигатор Заплати» с нова версия 7.36.01

Публикувана е новата версия 7.36.01. на ПП «Бизнес Навигатор Заплати»

Можете да я изтеглите от тук

1. Нов формат на файла за Декларация 1 за 2021 г.

Отразени са измененията в попълването на Декларация 1 и във формата на файла, който се подава в НАП, съгл. «НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.» Oбн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.

Промените касаят попълването на полето за сумирано работно време, което е с променена дължина. Затова задължително трябва да съставите нова Декларация 1 с тази версия, и да я попълните с бутона „Автоматично попълване“.

Новият формат на файла тествайте с програмата на НАП преди да подадете вашите данни.

2. Списък с нови длъжности за 2021 г.

Добавени са 9 бр. нови длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите съгл. ЗАПОВЕД № РД-01-105 от 23.12.2020 г. на Министерството на труда и социалната политика

3. Нова контролна точка за 2021 година

Добавена е нова контролна точка за обработка на данните за 2021 г. с наименовение „01.2021 Контролна точка за 2021 г.“.

3.1. Промени в осигурителния доход за 2021 г. съгл. ЗБДОО за 2021 г.

Отразени са промените в осигурителния доход съгл. ЗБДОО за 2021 г. , като са приложени измененията съгл. чл. 9. ЗБДОО за 2021 г.

Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение №1;
 2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;
 3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
 4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.
 • – Съгл. чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. – 380 лв.
 • – Съгл. чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2021г. съгласно Приложение №2.“

3.2. По ЗБНЗОК

„Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020 г. е 8 на сто.“

3.3. Страница МРЗ в меню Базови данни – Периоди

На страница „МРЗ“ се показват данните за минималната работна заплата, минималния и максималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, земедлски производители, както и за обезщетенията за гледане на дете.

Минималната работна заплата зза 2021 г. е 650 лв.

Моля да имате предвид, че измененията в базовите данни се копират в данните на периода, на страница МРЗ, в момента на активирането му. Ако м.01.2021 г. вече е бил активиран, трябва да коригирате ръчно данните в меню Базови данни – Периоди – Страница МРЗ.

Можете да сравните данните от таблицата във файл MRZ-2021.doc

4. Файл за импортиране на празниците за 2021 г.

За да актуализирате празниците и неработните дни за 2021 година, моля направете следното:

 • – отворете меню „Базови данни – Години“;
 • – изберете 2021 г.;
 • – на страница „Празници“ натиснете бутона „Импорт“;
 • – импортирайте файла Praznici-2021.NAV.
 1. Актуализиран шаблон при създаване на наво фирма

Актуализиран е шаблонът при създаване