Expo World

Целият свят в едно изложение

Отсрочване на кредит

Практиките в България и Румъния [Инфографика]

Темата за отсрочването на кредити все още е актуална, а срокът за подаване на документи за това вече изтича. Мярката е приложена с решение на Европейския банков орган на територията на целия ЕС. MoitePari.bg предлага на Вашето внимание сравение в прилагането й между Бълария и нашата северна съседка, Румъния.

Остава малко повече от месец до крайната дата, до която желаещите за отсрочване на кредит могат да подадат документи за това (23 март 2021 г.).

Темата продължава да е актуална и това сочи неотдавна проведено кратко проучване на MoitePari.bg сред своите посетители. Акцент беше нагласите им относно удължения срок, в който могат да се възползват от мораториум (възможността за отсрочване) по някой от своите кредити.

Резултати от проучване

 

Резултатите от проучването сочат, че сега още по-голяма част от длъжниците на банки биха се възползвали от отсрочка (почти двойно повече в сравнение с аналогично проучване още при въвеждане на мярката). Желаещите да отсрочат кредит възнамеряват да направят това по отношение на ипотечен кредит, като техният дял расте.

Наред с това 2/3 от анкетираните желаят да се възползват от 6-месечна отсрочка по своя кредит. Очевидно до изтичане на възможността за възползване от мярката, тя ще бъде търсен вариант за справяне със затруднено погасяване на кредити.

Ето защо, малко преди изтичане на крайния срок за подаване на документи, отново обръщаме внимание на детайлите по тази мярка.

Регламентът дава свобода на търговските банки и тяхната централна банка на местно ниво да решат как да подходят. Както е известно, мярката беше приета на ниво целия ЕС с решение на Европейския банков оран (ЕБО). Интерес към нея има не само в България, но и в друга страна-членка на ЕС, с която често правим сравнения – Румъния.

С помощта на финансовия портал в Румъния FinZoom.ro представяме приликите и разликите между двете страни в прилагането на мярката за отсрочване на кредити.

Основни прилики в механизма по острочване на кредити

 

Предвид на това, че мерките са приети с решение на ЕБО, логично е една част от условията в Румъния и България да са идентични:

  • Възможностите за отсрочване са 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца;
  • В периода на отсрочка кредитът се счита за „редовен“

 Основните разлики са:

 

Различията, които показват нашите наблюдения, са основно по отношение на възможностите какво може да бъде отсрочено, какъв е механизмът и за какви кредити се прилага. Накратко:

 

  • В Румъния няма възможност за частично отсрочване на кредит, т.е. само на главницата;
  • В България механизмът на отсрочване се прилага еднакво както при ипотечни, така и при потребителски кредити. В Румъния има значение какъв е кредитът;
  • У нас мерките се прилагат само върху банкови кредити, докато в Румъния обхватът е и върху и т.нар. „бързи кредити“.

 

Повече детайли по отношение на приликите и разликите в прилагането на мораториума по кредити вижте в сравнението по-долу:

ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ
Краен срок за подаване на документи 23.03.2021 г. 15.03.2021 г.
Възможности за отсрочване След последните промени в мярката, желаещите отсрочка получиха нови възможности. Отсрочката може да бъде 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца. Казано с други думи, ако клиент вече е отсрочил свой кредит с 3 месеца, той може отново да поиска отсрочка, но тя ще бъде максимум за 6 месеца. Разбира се, обратният вариант също е валиден (при отсрочка от 6 месеца, следващата не може да е бъде по-дълга от 3 месеца).
Варианти за отсрочка Два варианта:
Вариант 1: Ползване на пълен гратисен период (отсрочване на лихва + главница)
Вариант 2: Ползване на частичен гратисен период (отсрочване само на главница)
Само един вариант:
Пълен гратисен период (отсрочване на лихва + главница)
Механизъм на отсрочване на кредит Познатите ни варианти досега са основно 3:
1. Отсрочените месечни вноски се разпределят равномерно върху оставащите вноски по кредита (среща се най-често)
2. Добавяне в края на срока на кредита (удължаване на срока на кредита)
3. Изискване след края на срока на кредита, еднократно, цялата сума
Потребителски кредити:
Натрупаните лихви в периода на отсрочване се добавят към остатъка по главницата и се съставя нов погасителен план, удължен с броя месеци, с които е бил отсрочен кредита.Ипотечни кредити:
Натрупаните лихви в периода на отсрочката се погасяват отделно от кредита и за срок максимум 5 г.
Как се третира кредита от Централната банка Отсроченият кредит няма да бъде считан за кредит с влошено погасяване. Това означава, че за периода на отсрочване той ще бъде считан за „редовен“, респ. няма да се предприемат корекции в ЦКР, които да индикират влошено финансово състояние на длъжника.
Изискване за редовност на кредитите Клиентът да няма просрочени задължения в ЦКР повече от 90 дни към 01.03.2020 г. Мярката се прилага за кредити без просрочия и сключени преди 30.03.2020 г.
Кои институции прилагат мерките, свързани с отсрочване Мерките засягат само и единствено заемите от банки (жилищни, ипотечни, лизинг, кредитна карта, потребителски кредит, овърдрафт). Заемите от небанкови финансови институции не са в неговия обхват.  Мерките се прилагат както за кредити от банки, така и за кредити от небанкови институции.
Брой кредитополучатели* Подадени искания за отсрочка – 108 211
Одобрени искания за отсрочка – 89 478
 Одобрени искания за отсрочка – 558 000
Брутна стойност на отсрочките* Подадени искания за отсрочка – 8,8 млрд. лв.
Одобрени искания за отсрочка – 8,1 млрд. лв.
 Одобрени искания за отсрочка – 42,9 млрд. леи

 

* Източник: БНБ. Данните са към 31.12.2020 г. (включват предприятия и домакинства)иките в прилагането на мораториума по кредити вижте в сравнението по-долу:

 

Иван Стойков

Старши финансов анализатор, MoitePari.bg