Expo World

Целият свят в едно изложение

Международна научна конференция в Пловдив

Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” отбелязва 50-годишнината

С юбилейна международна научна конференция „Изследвания и образование в математиката, информатиката и техни приложения” Факултетът по математика и информатика (ФМИ) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” ще отбележи 50-годишнината си и 60-годишнината на висшето училище, съобщи деканът проф. д-р Ангел Голев.

 Миналата година ФМИ, който е и първият самостоятелен факултет в историята на университета, навършва 50 години, но заради пандемията честването се отлага. А тази година ПУ „Паисий Хилендарски” чества 60 години от основаването си.

По повод на тези събития Факултетът по математика и информатика организира Юбилейната международна научна конференция „Изследвания и образование в математиката, информатиката и техни приложения – REMIA’2021”, която ще се проведе в периода 22-24 октомври 2021 г. Конференцията е под патронажа на кмета на гр. Пловдив г-н Здравко Димитров и ще се проведе в електронна среда.

В конференцията ще вземат участие над сто учени, преподаватели, докторанти и студенти. Международният програмен комитет, с председател проф. д-р Асен Рахнев, е допуснал осем доклада по покана и повече от 28 научни съобщения, разделени в три раздела: „Математика”, „Информатика и Образование по математика”, „Информатика и Информационни технологии”. Повече от половината автори са възпитаници на ФМИ от 3-ти до 53-ти випуск.

В рамките на юбилейната конференция ще се проведе и научна конференция „Интелигентни иновативни ИКТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на образованието“, чиито 8 доклада ще бъдат публикувани в допълнителен том.

Историята на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ започва през 1961 г., когато с указ е създаден Висш педагогически институт за обучение на учители по природо-математически дисциплини. През 1970 г. се обособяват първите два факултета – Математически и Природонаучен. Две години по-късно с указ на Държавния съвет Институтът се преобразува в Пловдивски университет. Факултетът по математика и информатика получава сегашното си име през 1990 г.

През 1961 г. се започва с две математически катедри – „Висша алгебра” и „Математически анализ”. През годините тези две катедри стават основата на няколко други, като в момента те са седем на брой – „Алгебра и геометрия”, „Математически анализ”, „Компютърна информатика”, „Компютърни технологии”, „Компютърни системи”, „Софтуерни технологии” и „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

Днес Факултетът по математика и информатика е един от най-големите факултети в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и е утвърден център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и педагогиката на обучението по математика, информатика и информационни технологии.

Сега във ФМИ работят 84 високо квалифицирани преподаватели, като 39 от тях са хабилитирани – 9 професори и 26 доценти, а 31 са главни асистенти.  С научна степен доктор на науките е един преподавател, а 66 притежават образователната и научна степен доктор. В момента във Факултета работят и седем гост-преподаватели – шест професори и един доцент. За последните 10 години шестнадесет преподаватели от ФМИ са придобили академичната длъжност професор, 28 – доцент,  27 – главен асистент, а четирима са придобили научната степен доктор на науките. Голяма част от кадровия състав на ФМИ се попълва с негови възпитаници.

 

Всяка година във Факултета се обучават около 2000 студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Педагогика на обучението по …“. В същите направления се провежда и обучение за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“, обучават се лица с висше образование за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по …“. Всички направления и специалности във ФМИ са акредитирани от НАОА с висока оценка.

 

За провеждане на обучението ФМИ разполага с модерна учебна база – една аула, четири аудитории, единадесет компютърни зали с по 16 работни станции, шест големи компютърни зали с по 36 работни станции и шест семинарни зали. Факултетът е подсигурен с гигабитова свързаност с Интернет и 10 Gbps опорна инфраструктура. Разполагаме със собствена облачна инфраструктура, реализирана със три изчислителни възела и две системи за съхранение на данни, разказа още проф. Голев.

 

Сред възпитаниците на ФМИ има научни работници, преподаватели и ръководители във всички образователни степени – ръководители на катедри, факултети, висши училища. Хиляди са учители, директори на училища, експерти и мениджъри в областта на образованието. Голям брой от завършилите факултета в момента са висококвалифицирани специалисти в компании и фирми в областта на информатиката и информационните технологии, банковото дело и застрахователни компании, в бизнеса и търговията. Част от възпитаниците са политици, общественици и ръководители в местен и национален мащаб – кметове, депутати, зам.-министри, вицепремиери и посланици.