Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема: Дълготрайни активи

Урок 4. Работа с дълготрайни активи

Този урок запознава с начина на работа с дълготрайни активи в Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP.

На базата на предварително дефинирани сметки за дълготрайни активи се въвеждат партиди, по които става осчетоводяването с документи.

Генерира се амортизацонен план – счетоводен и данъчен – и се начисляват амортизациите.

Разгледани са следните функции:

1. Въвеждане на нов дълготраен актив

Първо при добавена на нов дълготраен актив се избира номенклатурната позиция, която след това се записва като партида по сметката за дълготрайни активи.

Попълват се данните по картона на тази партида, като подробно се разглеждат данните в полетата за дълготрайния актив.

Обясняват се методите на амортизация и тяхното отражение в амортизационния план и при осчетоводяване на дълготрайния актив и неговата амортизация.

Генерира се амортизационен план – счетоводен и данъчен – и се отпечатва на PrintPreview.

2. Разглеждане на често срещани случаи при работа с дълготрайни активи

Обяснява се какви документи се използват при тези операции, какви счетоводни статии се вземат, какви отчети се разглеждат, за да се направят тези счетоводни записвания.

– Увеличаване на стойността на актив

Как се обработва и какво отражение има в амортизационния план увеличението на стойността на ДА;

– Отписване на дълготраен актив

Отписването обикновено става при брак и продажба на дълготрайни активи.

 

Youtube: Дълготрайни активи: 4. Работа с дълготрайни активи

Facebook: https://fb.watch/78HikWDb4n/

Комерс Финанс АД: http://www.cfinance.bg/uroci-bn.html

Още по темата:

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема: Дълготрайни активи

Този списък съдържа следните видео-уроци:

1.Счетоводен и данъчен амортизационен план

  1. Начисляване на амортизации
  2. Въвеждане на начални салда
  3. Работа с дълготрайни активи
  4. Стилове на амортизация

Facebook Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема: Дълготрайни активи

Youtube: Бизнес Навигатор ИСФУ – Дълготрайни активи