Expo World

Целият свят в едно изложение

БНБ раздаде две стипендии

Отпуснатите досега стипендии са 46

В рамките на ежегодния конкурс на Българската народна банка за стипендианти Управителният съвет на БНБ взе решение да присъди две стипендии за 2022 г. на:

  • Радостин Георгиев Панчелиев, студент в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Финансов мениджмънт“;
  • Росица Димитрова Чанкова, докторант в Оксфордския университет.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са достъпни на интернет страницата на централната банка тук.

Документи за участие в тазгодишния конкурс подадоха общо 19 кандидати, от които 13 докторанти и 6 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Двама от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 17 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 18 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Негативни ефекти от стимулиращите икономически политики”, а за докторантите – „Структурни сътресения и инфлация”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да допусне до интервю трима кандидати – студент, обучаващ се за ОКС „магистър“, и двама докторанти. Събеседванията се проведоха онлайн, а участие взеха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2022 г. да бъдат присъдени две стипендии – за студент, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“, и за кандидат, обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 469 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 41.