Expo World

Целият свят в едно изложение

Общият показател на бизнес климата  нараства с 1.4 пункта през февруари

Нсигурната икономическа среда пречи на бизнеса

През февруари 2022 г. общият показател на бизнес климата  нараства с 1.4 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение, сочат данни на НСИ.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 2.7 пунктав резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца остават благоприятни

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, посочен от 56.4% от предприятията. На заден план остават факторите „недостиг на работна сила“, „други“  и „недостатъчно търсене от страната“

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, е 22.9%.

Строителство. През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 0.6 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на строителната активност през последните три месеца анкетата регистрира известно намаление спрямо миналия месец, като прогнозите за следващите три месеца са по-умерени

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като през последния месец се отчита засилване на негативното влияние на първия и третия фактор.

 

В сравнение с януари делът на строителните предприемачи, които прогнозират продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, нараства и достига 46.6%

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 1.3 пункта (фиг. 9 от приложението) в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Оптимистични са и прогнозите им относно обема на продажбите през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 37.6% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца

Услуги . През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 1.1 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги .

Най-сериозните пречки за дейността остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие .

По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са те да се повишат през следващите три месеца .