Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор Заплати

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЕРСИЯ 7.38.01

Фирма Комерс Финанс АД публикува нова версия 7.38.01. на ПП „Бизнес Навигатор Заплати“ за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси, личен състав, Payroll&HR.

Новостите в тази версия са както следва:

  1. Добавена е нова контролната точка от 01.04.2022 г.

В новата контролна точка за 2022 г. са отразени следните промени:

– Актуализирана е таблицата към Приложение № 1А към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО, която определя минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

– Актуализирана е таблицата към Приложение № 2А към чл. 14 т.2 от ЗБДОО, която определя диференцираните осигурителни осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

– Актуализирани са данните за минимална работна заплата, минимален и максимален осигурителен доход общо и за земеделски производители за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.. Тези данни ще се отразят в данните на периода при натискане на бутон „Активиране“ от меню Базови данни – Периоди.

  1. Добавени са новите длъжности със срок на валидност от 11.02.2022 г.
  2. Разработено е специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ

Отпечатването става от меню „Заплати- Годишни справки за ДОД – Годишна справка за хонорарите“. С бутон „Export“ избирате „СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ – 2021“

За да може справката да се използва, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране. Импортът става от меню „Базови данни – Режими на експортиране“.

Файлът, който трябва да импортирате, е EXPSluzebna_bel_honorar_2021.NAV.

  1. Отстранено е блокиране на програмата при минималната версия при изпълнение на бутон „Индивидуален анализ на състоянието“ от основния екран.
  2. Поправено е попълването в Декларация 1 на неплатен отпуск по вина на работодателя в полето 16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж.

Всички новости са подробно описани във файла Readme.txt, който се зарежда при инсталацията на програмата.

Комерс Финанс АД   www.cfinance.bg

1000 София, ул. “Г.Бенковски” № 21

тел. 02-986-12-32;02-986-12-34, 02-981-72-26

GSM: 0879 605 245

е-mail: biznav@cfinance.bg