Expo World

Целият свят в едно изложение

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

  Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор      Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”     Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Курсът е с […]

 

  1. Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

 

 

  1.  Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 

  1. Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.

Последователно се разглеждат теми като:

 

Tема 1: Организация на работа– клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

Tема 2: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Нива на достъп.

Tема 3: Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Създаване на нова фирма по избран модел.

Тема 4: Настройки на базовите данни към особеностите на фирмите. Настройка на индивидуалния сметкоплан – дефиниране на сметки и подсметки. Дефиниране на нова сборна сметка и свързване на подсметките към нея.

Тема 5: Аналитичност на сметките. Типове аналитичности – стандартно заложени. Дефиниране на нови типове аналитичности. Номенклатури – понятия, кодиране, нива. Връзка между номенклатури и партиди.

Тема 6: Данъци – стандартно заложени в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Автоматично контиране на данъци и отстъпки.

Тема 7: Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.

Тема 8: Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Незабавно и отложено осчетоводяване на документи. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.

Тема 9: Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.

Tема 10: Доставки и продажби на материални запаси. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети.

Тема 11: Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ

Тема 12: Валута и автоматично отчитане на валутни разлики. Работа с валутни сметки. Документи за отчитане при валутни сделки.

Тема 13: Преоценки на валутните активи и пасиви, вземанията и задълженията. Видове справки.

Тема 14: Дневници на покупки и продажби – изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.

Тема 15: Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.

Тема 16: Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.

Тема 17: Предназначение и информация от основните отчети. Отчети – Оборотни ведомости  за материални сметки. Филтриране на информацията по справките.

Tема 18: Системни функции. Архивиране на данни.

Тема 19: Мултимедийни уроци. Документация за ИСФУ “Бизнес Навигатор”.

 

 

  1. Дати на провеждане:

09.01.2023 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен

 

Период на провеждане: от 09.01.2023 до 09.01.2023 г. с предварително записване.

 

  1. Място на провеждане:

Компютърна зала на Комерс Финанс АД

 

  1. Организатор: Комерс Финанс АД
  2. Телефон: 02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
  3. Факс: 02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
  4. Сайт: www.cfinance.bg
  5. Имейл: kurs@cfinance.bg

Снимка,  лого