Expo World

Целият свят в едно изложение

Агенция по заетостта активира близо 45 100 лица на пазара на труда през 2023 г.

В резултат на  усилената работа на трудовите посредници в бюрата по труда 45 096 са активираните лица на пазара на труда, които започнаха работа и/или обучения, сочи годишната равносметка на Агенция по заетостта. Това е с 38% повече в сравнение […]

В резултат на  усилената работа на трудовите посредници в бюрата по труда 45 096 са активираните лица на пазара на труда, които започнаха работа и/или обучения, сочи годишната равносметка на Агенция по заетостта. Това е с 38% повече в сравнение с предходната година. Така безработните, които през 2023 г. постъпиха на работа със съдействието на бюрата по труда, са общо 154 637, а 91.0% от тях се реализираха на първичния пазар на труда.

Започналите работа безработни лица през декември са 8 880, показват данните на Агенция по заетостта за последния месец на 2023 г. Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в преработващата промишленост – 15,0%, следват търговията – с 13.6%, хотелиерството и ресторантьорството – с 11,4%, хуманното здравеопазване – със 7,0%, строителството – с 4.95% и др. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 247 пенсионери, учащи и заети. В страни от Европейския съюз работа започнаха 782 безработни с посредничеството на бюрата по труда или това са 8,8% от всички преходи в заетост през месеца.

418 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 195 по програми и мерки за заетост и 223 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020-2027. 405 безработни и заети са включени в различни обучения, а 5 366 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Равнището на регистрираната безработица в страната се увеличава с 0.1 процентен пункт на месечна база и достига 5,6%[1] през декември. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 158 205, като повишението спрямо миналия месец е с 1 580 лица.

Регистрирани са нови 18 274 безработни лица в бюрата по труда през месец декември. Наблюдава се намаление в сравнение с предходния месец с 6 187 лица, а  спрямо декември 2022 г. новорегистрираните са с 8 139 по-малко.

Други 339 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също се регистрираха в бюрата по труда през месеца. При тази група обаче се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 26.6% на търсенето на услугите на Агенцията. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 2 285 неактивни на пазара на труда лица.

В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар заявиха 4 452 свободни работни места при 7 582 през ноември 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (19.6%), държавното управление (17.7%) търговията (12.9%), образованието (12.9%), следват хотелиерството и ресторантьорството (7.5%), административните и спомагателните дейности (7.1%),

Най-търсените от бизнеса професии през декември са: персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; чистачи и помощници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; стопански и административни специалисти и др.

 

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.