Expo World

Целият свят в едно изложение

Счетоводно отчитане на ДДС в туризма

Законът за ДДС формулира две специфични правила във връзка с данъчното третиране на туристическите услуги

В началото на активния туристически сезон пред ресторантьори и хотелиери излизат на преден план редица неотложни задачи – реновиране на базата, набиране на персонал, участие в редица изложения, рекламни кампании и др. И разбира се, най-важният – счетоводството на фирмата, от което зависи успеха на бизнеса.

В поредица от материали ще дадем отговор на най-важните проблеми, произтичащи от правилното прилагане на закона за ДДС.

Отговор потърсихме от специалистите от Бизнес Навигатор.

Счетоводните проблеми на туристическият бранш произлизат от това, как правилно да се формулират целите на всяка една туристическа услуга, така че да се определи дали да се прилага намалената или нормална ставката на данъка върху добавената стойност, и дали има възможност за приспадане на данъчен кредит за получените доставки.

Закона за ДДС формулира две специфични правила във връзка с данъчното третиране на туристическите услуги:

– намалена ставка на данъка в размер 9 на сто за доставки по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани (чл. 66, ал. 2) и

– специален ред за облагане на обща туристическа услуга (Глава шестнадесета).

В тези случай има предоставени специални указания от Министерство на финансите за счетоводното отчитане на тези специфични случаи и прилагането на намалената ставка на ДДС.

Ще разгледаме случая на доставки от лице, предоставящо настаняване на хотелски начала (хотелиер)

Лицето-доставчик, извършващо настаняване в туристически обекти (хотел или подобно заведение),  прилага намалената ставка за данъка, както, когато заведението, в което се извършва услугата по настаняване, е негова собственост, така и когато същото е наето от него.

За целите на прилагане на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС туристическите обекти, в които се извършва настаняването, следва да са категоризирани по Закона за туризма.

С чл. 45-56 от Закона за туризма са регламентирани условията и реда за категоризиране на туристическите обекти, които могат да бъдат:

– средствата за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища;

– местата за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги;

– туристическите хижи – туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални.

Предоставянето на „ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани” по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС включва както отдаването под наем на палатки, каравани или подвижни жилища, които се намират в рамките на къмпинг и се използват за настаняване, така и отдаването под наем на места за разполагане на собствени палатки, каравани или подвижни жилища в рамките на къмпинг.

Следователно предоставянето на туристически услуги в некатегоризирани по закона средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи, както и в такива, непритежаващи издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране (например некатегоризирани почивни бази), не следва да се третира като настаняване по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и за него не се прилага намалена данъчна ставка.

В тази връзка следва да се има предвид, че, за да е налице услуга по настаняване за целите на прилагане на намалената ставка е необходимо във всички случаи да е предоставена нощувка, т.е. доставката по настаняване може да включва следните услуги:

– нощувка;

– нощувка и хранене;

– нощувка и транспортни услуги;

– нощувка, хранене и транспортни услуги.

Следователно от гледна точка на ЗДДС в доставката настаняване е налице основен задължителен елемент нощувка. Не е допустимо прилагане на намалена ставка, когато в доставката настаняване не присъства нощувка или същата е само съпътстваща доставка към други услуги, включително хранене или транспорт.

Доставката настаняване представлява единна услуга, макар и евентуално включваща няколко елемента и в този смисъл, за да е приложима намалена ставка, следва двата или повече елемента на комплексната услуга, предоставена от данъчно задълженото лице за клиента да са толкова тясно свързани, че обективно да образуват една единствена неделима икономическа доставка, чието раздробяване би било изкуствено.

Поради задължителното наличие на основен елемент нощувка, за да е налице единна услуга, храненето, съответно транспортът, следва да са толкова тясно свързани с нощувката, че по същество да представляват единно цяло, една услуга. Очевидно това може да бъде постигнато само ако всички елементи се предлагат общо с обща цена, достъпни са за всички клиенти, заплатили общата цена без оглед на това дали се потребяват или не от отделния клиент.

Така например, когато клиент е закупил от хотелиер само нощувка, няма да е допустимо прилагане на намалена ставка, ако клиентът реши да се възползва от услугите на ресторанта на хотела. В този случай храненето представлява отделна доставка, която няма нищо общо с нощувката, тъй като клиентът решава допълнително, отделно и независимо от кого и как да получи услугата по хранене – това би могъл да бъде ресторантът на хотела, но и всеки друг ресторант. В този смисъл храненето в посочения пример се явява отделна доставка, която не е елемент от настаняването и за нея не е приложима намалената данъчна ставка.

Следва да се има предвид, че, когато някой от другите елементи на настаняването, а именно хранене или транспорт, се предоставя от трети лица, например хранене в ресторант, който не е собственост на хотелиера, за да е приложима за тях намалена данъчна ставка, тези услуги следва да имат характер на съпътстващи нощувката доставки, включително да не влияят съществено върху общата цена (съставляват малка част от нея). Това е така, тъй като за услуги, закупени от трети лица, които данъчно задълженото лице предлага на своите клиенти от свое име, по начало е приложим режим на облагане на разликата в цената (марж) съгласно глава шестнадесета от ЗДДС. За да се приложи към една доставка различен данъчен режим, в случая общият ред за облагане с намалена ставка за настаняване, тази доставка следва да има характер на съпътстваща към основната доставка.

Пример: хотелиерът осигурява с обща пакетна цена нощувка в стопанисвания от него хотел, хранене в стопанисвания от него ресторант и осигурени от трети лица услуги като транспортна услуга за кратка дестинация – например от хотела до ски писта или до плажа. При условията на съпътстваща доставка услугата по настаняване може да включва и други туристически услуги, които обичайно се предоставят на клиентите. Такива услуги например, могат да бъдат: паркинг, сейф, шезлонг, чадър, басейн, фитнес и други подобни. Тези услуги, когато са предоставени с обща цена (с настаняването) и доколкото нямат самостоятелна ценност, а способстват за повишаване на качеството на основната доставка, ще имат съпътстващ характер спрямо основната доставка – настаняване, и спрямо тях също ще е приложима намалената данъчна ставка от 9 на сто.

Но дори и една доставка да не представлява основна цел за клиента, в случай че делът й в общата цена е съществен, то същата следва да има самостоятелно данъчно третиране – в този случай за целите на ДДС биха били налице две или повече отделни доставки подобно на изложеното в т. 2.1, по-долу. Преценката на обстоятелствата за наличие или отсъствие на съпътстваща доставка следва да се извършва самостоятелно за всеки конкретен случай.

Предвид горното:

Предоставянето на хранене или транспорт от хотелиер, без същият да предоставя нощувка, не следва да се третира като настаняване и спрямо предоставената услуга не следва да се прилага ставка 9 на сто.

В случаите, когато транспортът, храненето или друга туристическа услуга е предоставена на хотелиера от трети лица и същите не са съпътстващи доставки, за тях се прилага данъчното третиране на доставките на туроператор.

Когато допълнителни туристически услуги се извършват на свой риск и за своя сметка от хотелиера и същите не са съпътстващи доставки, за тях е приложим общият ред на облагане.

 

Атанаска Янкулова

Изп. Директор, Комерс Финанс АД,

разработчик на интегрирана система за фирмено управление Бизнес Навигатор