Expo World

Целият свят в едно изложение

Работодателите с по-високи разходи за труд

Нарастването е с 2.8% спрямо миналата година

По предварителни данни на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2013 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 2.8% спрямо третото тримесечие на 2012 г., като увеличението в индустрията е 3.6%, а в услугите – 0.9%. В строителството общите разходи на работодателите за един отработен час се увеличават с 4.3%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2013 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование” – 6.8%, „Държавно управление” – 5.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 5.2%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” – със 7.8%, и „Други дейности“ –            с 3.4%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 2.6% спрямо третото тримесечие на 2012 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 3.7%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-8.8%) за „Култура, спорт и развлечения” до 7.1% за „Образование”.