Expo World

Целият свят в едно изложение

Висше Транспортно училище „Тодор Каблешков“

Обучението се провежда в две степени – бакалавър и магистър

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ разполага с модерно оборудвана конферентна зала.Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”, създадено през 1922 г., е държавно висше специализирано училище. В него се подготвят специалисти, инженери и научноизследователски кадри, извършват се научни изследвания и се разработват високоефективни конструкции и технологии в областта на транспорта, транспортното строителство и телекомуникациите.
Преподавателският и изследователският състав наброява близо сто и четиридесет души, от които осемдесет хабилитирани преподаватели, утвърдени специалисти с авторитет в областите, в които провеждат научни изследвания.Обучението се провежда в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” в два факултета и в образователно-квалификационната степен “специалист” – в Транспортния колеж. За завършилите Транспортния колеж са предвидени възможности, при определени условия, да продължат образованието си в бакалавърската степен.

Широкопрофилната подготовка на студентите им позволява да се реализират успешно в сферата на сухоземния транспорт – във фирми и компании в железопътния транспорт, метрополитена, градския транспорт, автотранспортните фирми, спедиционните фирми, промишлените предприятия, в електроенергетиката, телекомуникациите и строителството.

ВТУ “Тодор Каблешков” е с шестгодишна институционална акредитация и сертификат за внедрена Система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2000.

От 2004/2005 учебна година се прилага Европейската система за натрупване и трансфер на кредити /ECTS/ и се издават държавни дипломи с Европейско дипломно приложение.
Висшето транспортно училище е асоцииран член на Университетската агенция по франкофония /AUF/.

 

Адрес: София 1574, ул. Гео Милев 158
Телефон: 02/9709230, 02/9709286, 02/9709333
Факс: 02/9709407
Лице за контакт: Нина Димитрова
Електронна поща: Nina.Dimitrova@mail.bg
web адрес: www.vtu.bg