Expo World

Целият свят в едно изложение

Почина професор Иван Михов от ЛТУ София

С подчертано трудолюбие, постоянство, отговорност и задълбоченост проф. Михов изгражда своя живот

Иван Василев Михов е роден на 15 октомври 1936 г. в с. Паталеница, област Пазарджишка. Завършва Горския техникум във Велинград през 1954 година.

Трудовата и професионална дейност на проф. Иван Михов е твърде богата и интересна. Той преминава през почти всички стъпки от горската йерархия – от референт в ГС – Чепеларе (1954 – 1956); началник на Горскостопански участък в ГС – Якоруда (1963 – 1965), веднага след завършване на специалност „Горско стопанство“ във ВЛТИ (1963); учител специалист в Горския техникум – Велинград (1965 – 1968); научен сътрудник в Института за гората при БАН (1968 – 1971). През 1971 г. след конкурс преминава на работа във Висшия лесотехнически институт – София (сега ЛТУ), като асистент, доцент (1977) и професор (1988), през 2003 г. се пенсионира.

С подчертано трудолюбие, постоянство, отговорност и задълбоченост проф. Михов изгражда своята трудова биография. Още по време на учителската си дейност за кратък период успява да подготви и успешно да защити докторски труд на тема: „Проучвания върху произхода, формирането, създаването и отглеждането на двуетажни белоборово-смърчови насаждения“. Придобитата научно-образователна степен „доктор“ му отваря вратите на ИГ при БАН като научен сътрудник.

След около 15 години преподавателска и изследователска дейност в Лесотехническия университет (1986), след защита на дисертационен труд на тема „Метод за определяне типа на растеж на дървостоите и неговото приложение при диференцирано бонитиране на естествените белоборови насаждения“ получава научна степен „доктор на селскостопанските науки“. На основата на постигнатите в този труд теоретични, методологични и научноприложни приноси през 1988 г. заслужено получава и професорско звание.

Едновременно с професионалната си пряка заетост навсякъде, където е работил, проф. Ив. Михов проявява активна обществена позиция.

В периода 1974 – 1977 г. работи по съвместителство в Дирекция „Организация и планиране на висшето образование“ към Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. Наред с това разработва и публикува 5 научни труда, свързани с проблемите, развитието и усъвършенстването на висшето образование. Проф. Иван Михов е избиран в два последователни мандата за зам.-ректор на ВЛТИ (1979 – 1983; 1983 -1987), за ръководител на катедра „Лесоустройство“ (1984 – 1993; 1995 – 2003). От 1995 до 1999 г. е член на Специализирания научен съвет „Лесотехнически науки“ към ВАК, и член на научна комисия „Аграрни науки“ към Министерството на образованието и науката (1995 – 1997 г.).

През 1989 – 1990 г. е член на УС на ДФ „Белмекен“ към РУГ – Пазарджик, а през 1992 – 1994 г. е член и председател на Управителния съвет на ДФ „Агролеспроект“.

Проф. д.с.н. Иван Михов има общо 135 публикации в престижни български и международни издания на английски и руски език. Значителна част от научните доклади е изнесена на международни и национални симпозиуми, конференции и научни сесии. Бил е на дългосрочни и краткосрочни специализации във Финландия (1972), Чехословакия (1975), Швеция (1978), Русия (1987, 1989), Румъния (1977), Италия (1985) и Франция (1987). Широк е спектърът от научни интереси на проф. Михов: лесовъдски системи и методи за стопанисване на горите, в частност на двуетажните и разновъзрастните насаждения; растеж и прираст на горските насаждения, моделиране и съставяне на таблици за растежа и производителността на дървостоите; таксационен строеж на горските насаждения, моделиране на строежа и разработване на обемни и сортиментни таблици; устройство и инвентаризация на горите, в т.ч. разработване на комбинирани методи за таксиране на основата на наземни и дистанционни методи; екологични проучвания и здравословно състояние на горите, свързани с разработване на методика за екологична оценка на горските територии; други научни интереси, свързани с автоматизираната обработка на лесоустройствената информация, проучване на биоразнообразието в горите и проблеми, свързани с биологичните основи на паркоустройството.

Благодарение на разнообразните научни интереси, високата ерудираност, системността и последователността в изследователската дейност проф. д.с.н. Иван Михов се утвърди като известен български учен и достоен продължител на горското научно дело в България. Особено ясно изразена е приемствеността с научното дело на проф. д.с.н. Юрдан Духовников. Работили съвместно в продължение на повече от четвърт век, те поставят теоретичните основи на съвременните аналитични методи за изследване на явления, свързани със същността на дървопроизводствения процес. Проф. Михов целенасочено и успешно продължава да доразвива и обогатява горско-таксационната теория в посока на усъвършенстване на проучвателната, инвентаризационната и проектантската дейност в горите.

Проф. Михов участва в редица национални съвещания по различни проблеми на горското стопанство, член е на комисии и лектор на курсове за квалификации и специализации на инженерни кадри. Бил е научен ръководител на четирима български докторанти и един от Монголия, на 18-месечна групова специализация на инженери от Иран и на други индивидуални и групови специализации по лесовъдство и горска таксация. Под неговото научно ръководство са се дипломирали 120 студенти, обучил е повече от 3000 инженери по специалността „Горско стопанство“.

Поклон пред светлата му памет 

Погребението ще се извърши на 19.12.2014 от 11 ч. в кв. Бояна София, в православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“, ул. Бояна Парк 4.