Expo World

Целият свят в едно изложение

Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”
Начало:
17.09.2018 9:30
Край:
17.09.2018 12:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
: Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
: kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България

Основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Практическо обучение в компютърен клас за придобиване на знания и умения за работата с “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Курсът е двудневен с продължителност 6 часа – 2 дни по 3 часа, с теоретична и практическа насока. Основният курс приключва с издаването на сертификат за всеки отделен курсист. Последователно се разглеждат теми като:

 

 • Съдържание на дистрибутивния носител – използване на документацията, мултимедийни уроци и допълнителни шаблони и примери. Инсталиране на ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Индивидуални пароли за влизане в програмата и нива на достъп. Организация на работа с ИСФУ “Бизнес Навигатор” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.
 • Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в Бизнес Навигатор. Създаване на нова фирма по избран модел.
 • Настройки на базовите данни към особеностите на фирмите. Настройка на индивидуалния сметкоплан – дефиниране на сметки и подсметки. Дефиниране на нова сборна сметка и свързване на подсметките към нея.
 • Аналитичност на сметките. Типове аналитичности – стандартно заложени. Дефиниране на нови типове аналитичности. Номенклатури – понятия, кодиране, нива. Връзка между номенклатури и партиди.
 • Разчетни сметки с контрагентите. Групи контрагенти – клиенти и доставчици, предназначение, използвани сметки.
 • Данъци – стандартно заложени в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Автоматично контиране на данъци и отстъпки.
 • Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.
 • Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Незабавно и отложено осчетоводяване на документи. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.
 • Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.
 • Принципи на въвеждане на началните салда. Начални салда за материални сметки, партиди и персонални сметки за клиенти и доставчици.
 • Предназначение и информация от Отчети – Оборотни ведомости  за материални сметки
 • Работа със стоки – доставки, продажби. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети. Стойности по премълчаване
 • Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ
 • Валута и автоматично отчитане на валутни разлики. Работа с валутни сметки. Документи за отчитане при валутни сделки.
 • Преоценки на валутните активи и пасиви, вземанията и задълженията. Видове справки.
 • Дневници на покупки и продажби – изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.
 • Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.
 • Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.
 • Предназначение и информация от основните отчети. Филтриране на информацията по справките. Балансови счетоводни отчети.
 • Системни функции. Принципи и възможности на архивирането и деархивирането на данните.
 • Проверка на данните при извънредни ситуации като основна процедура против загуба на информация при токови удари, вируси, повреда на компютъра. 

Дати на провеждане: 20.08.2018 и 21.08.2018 от 09:30- 12:30 ч.
                                     17.09.2018 и 18.09.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

Период на провеждане: От 20.08.2018 до 18.09.2018 с предварително записване.