Expo World

Целият свят в едно изложение

Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”
Начало:
16.12.2019 9:30
Край:
16.12.2019 15:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
: Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България

Основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка
С цел успешно провеждане на курса и максимално усвояване на изложения материал пред всеки курсист има отделен компютър. Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.
Цената на всеки курс е 50 € с включено практическо обучение от опитен лектор, учебни материали, индивидуален компютър за всеки курсист, две кафе паузи и сертификат. Последователно се разглеждат теми като:

 

Tема 1: Организация на работа– клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

Tема 2: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Нива на достъп.

Tема 3: Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Създаване на нова фирма по избран модел.

Тема 4: Настройки на базовите данни към особеностите на фирмите. Настройка на индивидуалния сметкоплан – дефиниране на сметки и подсметки. Дефиниране на нова сборна сметка и свързване на подсметките към нея.

Тема 5: Аналитичност на сметките. Типове аналитичности – стандартно заложени. Дефиниране на нови типове аналитичности. Номенклатури – понятия, кодиране, нива. Връзка между номенклатури и партиди.

Тема 6: Данъци – стандартно заложени в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Автоматично контиране на данъци и отстъпки.

Тема 7: Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.

Тема 8: Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Незабавно и отложено осчетоводяване на документи. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.

Тема 9: Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.

Tема 10: Доставки и продажби на материални запаси. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети.

Тема 11: Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ

Тема 12: Валута и автоматично отчитане на валутни разлики. Работа с валутни сметки. Документи за отчитане при валутни сделки.

Тема 13: Преоценки на валутните активи и пасиви, вземанията и задълженията. Видове справки.

Тема 14: Дневници на покупки и продажби – изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.

Тема 15: Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.

Тема 16: Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.

Тема 17: Предназначение и информация от основните отчети. Отчети – Оборотни ведомости  за материални сметки. Филтриране на информацията по справките.

Tема 18: Системни функции. Архивиране на данни.

Тема 19: Мултимедийни уроци. Документация за ИСФУ “Бизнес Навигатор”.

 

 

Дати на провеждане:

02.12.2019 от 09:30-12:30 ч. и 13.30-15.30 ч.
16.12.2019 от 09:30-12:30 ч. и 13.30-15.30 ч.

 

Период на провеждане: от 02.12.2019 до 16.12.2019 г. с предварително записване.