Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Счетоводство

Категория на събитието:
,

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

 1. Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 

 1. Присъствен курс по основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка

Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

 

Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.

Последователно се разглеждат следните теми:

Tема 1: Организация на работа– клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

 

Tема 2: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Нива на достъп.

 

Tема 3: Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Създаване на нова фирма по избран модел.

 

Тема 4: Настройки на базовите данни към особеностите на фирмите. Настройка на индивидуалния сметкоплан – дефиниране на сметки и подсметки. Дефиниране на нова сборна сметка и свързване на подсметките към нея.

 

Тема 5: Аналитичност на сметките. Типове аналитичности – стандартно заложени. Дефиниране на нови типове аналитичности. Номенклатури – понятия, кодиране, нива. Връзка между номенклатури и партиди.

 

Тема 6: Данъци – стандартно заложени в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Автоматично контиране на данъци и отстъпки.

 

Тема 7: Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.

 

Тема 8: Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Незабавно и отложено осчетоводяване на документи. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.

 

Тема 9: Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.

 

Tема 10: Доставки и продажби на материални запаси. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети.

 

Тема 11: Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ.

 

Тема 12: Валута и автоматично отчитане на валутни разлики. Работа с валутни сметки. Документи за отчитане при валутни сделки.

 

Тема 13: Преоценки на валутните активи и пасиви, вземанията и задълженията. Видове справки.

 

Тема 14: Дневници на покупки и продажби – изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.

 

Тема 15: Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.

 

Тема 16: Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.

 

Тема 17: Предназначение и информация от основните отчети. Отчети – Оборотни ведомости  за материални сметки. Филтриране на информацията по справките.

Tема 18: Системни функции. Архивиране на данни.

 

Тема 19: Мултимедийни уроци. Документация за ИСФУ “Бизнес Навигатор”.

 

 1. Дати на провеждане:

02.10.2023 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен

 

Период на провеждане:  от 02.10.2023 до 02.10.2023 г.

с предварително записване.

 

 1. Място на провеждане:

Компютърна зала на Комерс Финанс АД, София, ул. Георги Бенковски 21

Начало: 02.10.2023 9:30
Край: 02.10.2023 15:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Георги Бенковски 21, София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

 1.  Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

 

 1. Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР- Заплати”.

 

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка.
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.

 

Последователно се разглеждат следните теми:

 

Tема 1: Организация на работа с ПП “Бизнес Навигатор Заплати” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

 

Tема 2: Създаване на нова фирма.

 

Tема 3: Базови данни: Поделения. Местонахождения на поделенията. Длъжности, код по НКПД. Класове за прослужено време.

 

Тема 4: Разплащателни пера. Категории и типове пера. Параметри на разплащателните пера.

 

Тема 5: Базови данни – Години.

 

Тема 6: Работа с периоди. Създаване и активиране на периоди. Общи данни. МРЗ. Календар. Таблица за ДОД. Работа със сесии. Авансова сесия.

 

Тема 7: Въвеждане на кадрова информация. Общи данни. Календар на лицето. Договори. Споразумения. Образци на документи.

 

Тема 8: Променливи данни. Особености за видовете трудови правоотношения. Облагания.

 

Тема 9: Зареждане на индивидуалните пера за начисляване на трудово възнаграждение. Анализ на състоянието съгласно облаганията на лицето. Индивидуално изчисляване на заплатата и разглеждане на фиш на лицето.

 

Тема 10: Работа с отсъствия. Типове отсъствия. Въвеждане на отсъствия. Суми за минало време, необходими за изчисляване на отпуски. Пакет болнични листове към НОИ.

 

Тема 11: Обработка на лице по граждански договор. Начисления – хонорар. Удръжки. Хонорарни сметки. Отпечатване.

 

Тема 12: Видове самоосигуряващи се лица. Избран осигурителен доход.

 

Тема 13: Безкасово плащане. Настройки и генериране на файл към обслужващата банка.

 

Тема 14: Меню Заплати. Общо изчисляване. Групово  отпечатване на фишове. Платежни ведомости. Специална платежна ведомост. Рекапитулация по видове плащания. Рекапитулация по елементите на декларация 6.

 

Тема 15: Годишни справки за ДОД. Разбивка по месеци.

 

Тема 16: Справки за отпуските. Справка за годишните отпуски. Справка за неизползваните отпуски.

 

Тема 17: Други справки. Справка за семейни добавки. Тримесечна справка за статистиката. Годишна справка за статистиката.

 

Тема 18: Експорт към БН Счетоводство.

 

Тема 19: Справки за НАП и НОИ. Декларация Образец 1. Декларация Образец 6. Уведомления за трудови договори. Пакет болнични листове. Изход в текстов файл. Придружителни писма.

 

Тема 20: Работа в минало време. Корективни сесии. Корективна платежна ведомост. Справки за коригираните данни в следващи периоди.

 

Тема 21: Системни функции. Настройки. Архивиране. Проверка на данните. Проверка за дублирани споразумения.

 

Тема 22: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор” . Нива на достъп. Функция администратор.

 

Тема 23: Инсталиране на ПП “Бизнес Навигатор – Заплати”. Проверка за нови версии. Актуализация. Документация и мултимедийни уроци.

 

 1. Дати на провеждане:

04.10.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30 – 15:30 ч. Присъствен

 

 1. Период на провеждане:

 

от 04.10.2023 до 04.10.2023 г.  с предварително записване.

 

Начало: 04.10.2023 9:30
Край: 04.10.2023 15:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Георги Бенковски 21, София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

1. Уебинар по Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор

 1.  Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 

 1. Специализиран уебинар за Балансови отчети, генератор на балансови отчети –  настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор. Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
  Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Последователно се разглеждат следните теми:

ТЕМА 1: Основни шаблони. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор

ТЕМА 2: Експорт – импорт на балансови отчети

ТЕМА 3: Структура на балансов отчет – генератора на отчети

ТЕМА 4: Настройка на балансов отчет Приложение 5 към СС1 – Нетекущи ДА

ТЕМА 5: Настройка на балансов отчет – Справка за вземания и задължения

ТЕМА 6: Настройка на балансов отчет – Отчет за приходи и разходи. Сметки. Изравняване на Отчет за приходи и разходи. Справки за сравнение

ТЕМА 7: Настройка на балансов отчет – Баланс. Сметки. Изравняване на Баланс. Справки за сравнение. Настройка

ТЕМА 8: Настройка на балансов отчет – Паричен поток

ТЕМА 9: Настройка на балансов отчет – Собствен капитал

ТЕМА 10: Създаване на нов балансов отчет – отчет за разходите

ТЕМА 11: Системни функции – деактивиране на период, архивиране

ТЕМА 12: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци

 

 

 1. Дати на провеждане:

 

10.10.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 10.10.2023 до 10.10.2023 с предварително записване.

 

 1. Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Начало: 10.10.2023 9:30
Край: 10.10.2023 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Уебинар по Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор

 1. Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 

 1. Специализиран уебинар за Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Последователно се разглеждат следните теми:

 

ТЕМА 1: Номенклатури на дълготрайни активи, местонахождение, обекти

ТЕМА 2: Стилове  и модели на амортизация

ТЕМА 3: Аналитичности на сметки за дълготрайни активи

ТЕМА 4: Дефиниране на сметки за дълготрайни активи – основни и корективни

ТЕМА 5: Сметки за отчитане на амортизация

ТЕМА 6: Типове документи за работа с дълготрайни активи – въвеждане, корекции, амортизация

ТЕМА 7: Въвеждане на данни за партиди на дълготрайните активи. Дълготраен актив – индивидуален картон

ТЕМА 8: Счетоводен и данъчен амортизационен план

ТЕМА 9: Редактиране на данни в картон на дълготраен актив, данни за конкретна година

ТЕМА 10: Въвеждане на началните салда за дълготрайни активи. Автоматично въвеждане на суми за дълготрайни активи. Натрупана амортизация по корективни сметки

ТЕМА 11: Автоматично начисляване на амортизации

ТЕМА 12: Амортизации по местоположение

ТЕМА 13: Амортизации по наработка и по групи дълготрайни активи

ТЕМА 14: Текущо въвеждане на дълготраен актив. Покупка на нови дълготрайни активи

ТЕМА 15: Корекция на данни за дълготрайни активи – увеличаване стойността на дълготраен актив

ТЕМА 16: Продажба на дълготраен актив. Отписване на продадени дълготрайни активи

ТЕМА 17: Бракуване на дълготраен актив. Отписване на бракувани дълготрайни активи

ТЕМА 18: Отчитане на лизинг при дълготрайни активи

ТЕМА 19: Автоматична замяна на модела на амортизация

ТЕМА 20: Справки по сметките за дълготрайни активи и амортизации – Главна книга за една сметка, Аналитични журнали, Оборотни ведомости – за аналитична сметка, за номенклатура по сметки, за номенклатурна позиция, за партида по периоди

ТЕМА 21: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци

 

 1. Дати на провеждане:

 

12.10.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Начало: 12.10.2023 9:30
Край: 12.10.2023 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

 1.  Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 

 1. Специализиран уебинар за Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Последователно се разглеждат следните теми:

 

ТЕМА 1: Фирмени данни за отчитане на ДДС

 

ТЕМА 2: Базови данни свързани с отчитане на ДДС – сметки, данъци, данни за контрагентите за отчитане по ДДС

 

ТЕМА 3: Настройка на типовете документи за отчитане на ДДС

 

ТЕМА 4: Текущо въвеждане на документи с ДДС за покупка и продажба – фактури, кредитни и дебитни известия

 

ТЕМА 5: Документи с различна данъчна основа. Обработка  на ДДС при брак и липси. Документи за частичен данъчен кредит

 

ТЕМА 6: Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в поддокумента

 

ТЕМА 7: Осчетоводяване на ДДС по чл. 74 от ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация

 

ТЕМА 8: Вътреобщностни доставки. Вътреобщностни придобивания. Схеми за генериране на протоколи за ВОП. Отчитане на внос от чужбина

 

ТЕМА 9: Сторниране и анулиране на документи и тяхното отразяване в отчетите по ЗДДС. Обработка на стоково парични отчети

 

ТЕМА 10: Отпечатване на фактури и известия. Отпечатване на изходящи протоколи за ВОП. Отпечатване на протоколи в други случаи по ЗДДС

 

ТЕМА 11: Обратно начисляване на ДДС

 

ТЕМА 12: Режим на касова отчетност по ДДС

 

ТЕМА 13: Отчети по ЗДДС – Дневник на продажбите, Дневник на покупки, Данъчна декларация, ВИЕС декларация, Файлове по ДДС и ВИЕС. Проверка на данните в отчета по ЗДДС. Обединяване на файлове по ДДС

 

ТЕМА 14: Оборотни ведомости – приключване на сметки, отчитащи ДДС. Други справки при обработка на ДДС – Главна книга за една сметка, Синтетичен хронологичен журнал, Аналитични журнали

 

ТЕМА 15: Отчитане на Интрастат – настройка на фирмени данни

 

ТЕМА 16: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – номенклатурни дефиниции и номенклатурни позиции, кодове по Комбинирана номенклатура

 

ТЕМА 17: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – допълнителни мерни единици

 

ТЕМА 18: Tипове документи, параметри в документите за отчитане на Интрастат

 

ТЕМА 19: Данни на контрагентите за отчитане по Интрастат, общи данни – страни

 

ТЕМА 20: Въвеждане на входящи документи за Интрастат

 

ТЕМА 21: Въвеждане на изходящи документи за Интрастат

 

ТЕМА 22: Данни за Интрастат в документи и поддокументи

 

ТЕМА 23: Генериране на отчети по Интрастат. Коригираща декларация. Запис на файлове. Експорт на транзакциите

 

ТЕМА 24: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

 

 1. Дати на провеждане:

 

17.10.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30 – 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 17.10.2023 до 17.10.2023 с предварително записване.

 

Начало: 17.10.2023 9:30
Край: 17.10.2023 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Уебинар Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати

 1. Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

 

 1. Уебинар Сумирано отчитане на работното време с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”.

 

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка.

Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.

 

Последователно се разглеждат следните теми:

ТЕМА 1: Меню Базови данни – Интервали на отчитане

ТЕМА 2: Меню Базови данни – Модели на заплащане

ТЕМА 3: Меню Базови данни – Типове смени

ТЕМА 4: Меню Базови данни – Работни цикли

ТЕМА 5: Параметри за сумирано отчитане на работното време в данните на лицата

ТЕМА 6: Меню Графици – Колективни графици

ТЕМА 7: Меню Графици – Индивидуални графици

ТЕМА 8: Меню Графици – Месечен график

ТЕМА 9: Обработка на отсъствия при лица на СОРВ. Болнични. Отпуск.

ТЕМА 10: Обработка на лица със сумарно отчитане на работното време

ТЕМА 11: Декларация Образец 1

ТЕМА 12: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци

 

 1. Дати на провеждане:

18.10.2023  от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 1. Период на провеждане:  от 18.10.2023 до 18.10.2023 г.  с предварително записване.
Начало: 18.10.2023 9:30
Край: 18.10.2023 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Уебинар по Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор

 1. Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 

 1. Специализиран уебинар за Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

 

Последователно се разглеждат следните теми:

 

ТЕМА 1:  Настройки на базови данни на фирмата за аналитично отчитане на стоки – мерни единици, номенклатурни дефиниции, аналитичности и сметки

 

ТЕМА 2:  Номенклатурни позиции. Партиди на стоки. Допълнителни параметри на партиди. Уеднаквяване партидите на сметки

 

ТЕМА 3:  Типове документи използвани за осчетоводяване движението на стоки в склад. Въвеждане на документи – фактуриране

 

ТЕМА 4: Справки за движението на стоки – главна книга за една сметка, аналитични журнали

 

ТЕМА 5:  Автоматично изписване на стоки

 

ТЕМА 6:  Справки за следене на складова наличност – оборотни ведомости

 

ТЕМА 7:  Дефиниране на отстъпки. Отстъпки по партидите на сметките. Фактури с отстъпки

 

ТЕМА 8:  Въвеждане на фактури с отстъпки

 

ТЕМА 9:  Справки за фактури с отстъпки – Аналитичен журнал по данъци и отстъпки

 

ТЕМА 10: Цени по партиди на сметки. Ценоразписи по доставчици и клиенти, групи кленти. Използване на цени при фактуриране

 

ТЕМА 11:  Допълнителни данни и параметри в документа, в поддокументите

 

ТЕМА 12:  Бракуване на стоки, кредитни и дебитни известия

 

ТЕМА 13:  Въвеждане на дилъри и групи дилъри. Фактури с дилъри.

 

ТЕМА 14:  Отчети с информация за дилърите – Главна книга за една

сметка, Синтетични журнали – хронологичен, Аналитичен журнал по сметки, Опис на документи

 

ТЕМА 15:  Фактуриране с четец за щрих код. Типове щрих код. Данни за щрих код в номенклатурните позиции, категория артикули. Настройки в типа документ. Въвеждане на документи.

 

ТЕМА 16:    Търговски център – сметки, категория артикули.

Настройки в типа документ. Резервиране на количества

 

ТЕМА 17:    Оферти и поръчки – попълване, потвърждаване, отпечатване

 

ТЕМА 18:    Автоматично изписване по фактура от търговски център

 

ТЕМА 19:    Отчети по търговски центрове – Чакащи поръчки

 

ТЕМА 20:    Отчети по търговски центрове – Наличности по търговски центрове, Наличности на артикули по търговски центрове

 

ТЕМА 21:    Оферти и поръчки без използване на търговски център. Работа с групи от документи

 

ТЕМА 22:    Заявки към доставчици. Типове заявки. Режими на номериране. Въвеждане на заявки, подаване на заявки – отпечатване

 

ТЕМА 23:    Създаване на заявка на база поръчка от клиент

 

ТЕМА 24:    Създаване на фактура от доставчик на база заявка

 

ТЕМА 25:    Автоматично плащане по фактури – схеми на плащане. Частично погасяване на задължение или вземане. Обединяване на няколко ОП

 

ТЕМА 26:    Чистене на отворена позиция. Отчети, следене на разплащанията, активни, история

 

ТЕМА 27:    Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

 

 1. Дати на провеждане:

 

19.10.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 19.10.2023 до 19.10.2023 с предварително записване.

 

 1. Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Начало: 19.10.2023 9:30
Край: 19.10.2023 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, Избери държава:
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

 1.  Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 1. Уебинар по основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка

Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.

Последователно се разглеждат следните теми:

 

Tема 1: Организация на работа– клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

 

Tема 2: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Нива на достъп.

 

Tема 3: Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Създаване на нова фирма по избран модел.

 

Тема 4: Настройки на базовите данни към особеностите на фирмите. Настройка на индивидуалния сметкоплан – дефиниране на сметки и подсметки. Дефиниране на нова сборна сметка и свързване на подсметките към нея.

 

Тема 5: Аналитичност на сметките. Типове аналитичности – стандартно заложени. Дефиниране на нови типове аналитичности. Номенклатури – понятия, кодиране, нива. Връзка между номенклатури и партиди.

 

Тема 6: Данъци – стандартно заложени в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Автоматично контиране на данъци и отстъпки.

 

Тема 7: Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.

 

Тема 8: Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Незабавно и отложено осчетоводяване на документи. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.

 

Тема 9: Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.

 

Tема 10: Доставки и продажби на материални запаси. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети.

 

Тема 11: Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ.

 

Тема 12: Валута и автоматично отчитане на валутни разлики. Работа с валутни сметки. Документи за отчитане при валутни сделки.

 

Тема 13: Преоценки на валутните активи и пасиви, вземанията и задълженията. Видове справки.

 

Тема 14: Дневници на покупки и продажби – изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.

 

Тема 15: Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.

 

Тема 16: Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.

 

Тема 17: Предназначение и информация от основните отчети. Отчети – Оборотни ведомости  за материални сметки. Филтриране на информацията по справките.

 

Tема 18: Системни функции. Архивиране на данни.

 

Тема 19: Мултимедийни уроци. Документация за ИСФУ “Бизнес Навигатор”.

 

 

 1. Дати на провеждане:

23.10.2023 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. Период на провеждане:

 

от 23.10.2023 до 23.10.2023 г. с предварително записване.

 

 1. Място на провеждане:

Компютърна зала на Комерс Финанс АД

Начало: 23.10.2023 9:30
Край: 23.10.2023 15:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
София, София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

 1. Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

 

 1. Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР- Заплати”.

 

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка.

Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.

 

Последователно се разглеждат следните теми:

 

Tема 1: Организация на работа с ПП “Бизнес Навигатор Заплати” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

 

Tема 2: Създаване на нова фирма.

 

Tема 3: Базови данни: Поделения. Местонахождения на поделенията. Длъжности, код по НКПД. Класове за прослужено време.

 

Тема 4: Разплащателни пера. Категории и типове пера. Параметри на разплащателните пера.

 

Тема 5: Базови данни – Години.

 

Тема 6: Работа с периоди. Създаване и активиране на периоди. Общи данни. МРЗ. Календар. Таблица за ДОД. Работа със сесии. Авансова сесия.

 

Тема 7: Въвеждане на кадрова информация. Общи данни. Календар на лицето. Договори. Споразумения. Образци на документи.

 

Тема 8: Променливи данни. Особености за видовете трудови правоотношения. Облагания.

 

Тема 9: Зареждане на индивидуалните пера за начисляване на трудово възнаграждение. Анализ на състоянието съгласно облаганията на лицето. Индивидуално изчисляване на заплатата и разглеждане на фиш на лицето.

 

Тема 10: Работа с отсъствия. Типове отсъствия. Въвеждане на отсъствия. Суми за минало време, необходими за изчисляване на отпуски. Пакет болнични листове към НОИ.

 

Тема 11: Обработка на лице по граждански договор. Начисления – хонорар. Удръжки. Хонорарни сметки. Отпечатване.

 

Тема 12: Видове самоосигуряващи се лица. Избран осигурителен доход.

 

Тема 13: Безкасово плащане. Настройки и генериране на файл към обслужващата банка.

 

Тема 14: Меню Заплати. Общо изчисляване. Групово  отпечатване на фишове. Платежни ведомости. Специална платежна ведомост. Рекапитулация по видове плащания. Рекапитулация по елементите на декларация 6.

 

Тема 15: Годишни справки за ДОД. Разбивка по месеци.

 

Тема 16: Справки за отпуските. Справка за годишните отпуски. Справка за неизползваните отпуски.

 

Тема 17: Други справки. Справка за семейни добавки. Тримесечна справка за статистиката. Годишна справка за статистиката.

 

Тема 18: Експорт към БН Счетоводство.

 

Тема 19: Справки за НАП и НОИ. Декларация Образец 1. Декларация Образец 6. Уведомления за трудови договори. Пакет болнични листове. Изход в текстов файл. Придружителни писма.

 

Тема 20: Работа в минало време. Корективни сесии. Корективна платежна ведомост. Справки за коригираните данни в следващи периоди.

 

Тема 21: Системни функции. Настройки. Архивиране. Проверка на данните. Проверка за дублирани споразумения.

 

Тема 22: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор” . Нива на достъп. Функция администратор.

 

Тема 23: Инсталиране на ПП “Бизнес Навигатор – Заплати”. Проверка за нови версии. Актуализация. Документация и мултимедийни уроци.

 

 1. Дати на провеждане:

 

25.10.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Уебинар

 

Период на провеждане:  от 25.10.2023 до 25.10.2023 г.  с предварително записване.

 

 1. Място на провеждане:

Компютърна зала на Комерс Финанс АД

Начало: 25.10.2023 9:30
Край: 25.10.2023 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

 1. Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

 

 1. Специализиран уебинар за Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

 

Последователно се разглеждат следните теми:

ТЕМА 1: Основни шаблони. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор.

ТЕМА 2: Фирми с разнородни дейности. Настройка на сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма.

ТЕМА 3: Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци.

ТЕМА 4: Анализ и приключване на разходни (активни) сметки.

ТЕМА 5: Анализ и приключване на приходни (пасивни) сметки.

ТЕМА 6: Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми.

ТЕМА 7: Балансови отчети – структура, експорт-импорт, генериране.

ТЕМА 8: Създаване на нова фирма по модел на съществуваща, настройки.

ТЕМА 9: Прехвърляне на салда в нова фирма

ТЕМА 10: Системни функции – деактивиране на период, архивиране.

ТЕМА 11: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

 

 

 1. Дати на провеждане:

26.10.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 26.10.2023 до 26.10.2023 с предварително записване.

 

 1. Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Начало: 26.10.2023 9:30
Край: 26.10.2023 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС