Expo World

Целият свят в едно изложение

Фирма Комерс Финанс АД обяви 15% ВЕЛИКДЕНСКА ОТСТЪПКА

БИЗНЕС НАВИГАТОР – интелигентен софтуер за управление за Вашия бизнес!

Отстъпката е валидна в цялата страна до 15.05.2021 г. за:
–  закупуване на нови програмни продукти;
–  закупуване на допълнителни мрежови работни места;
–  разширение на версиите на регистрираните потребители до по-висока
на

интегрирана компютърна система за фирмено управление

БИЗНЕС НАВИГАТОРERP/CRM/HR

БИЗНЕС НАВИГАТОР – интелигентен софтуер за управление за Вашия бизнес!

Бизнес Навигатор включва пълна интегрирана система, основана на модерни подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмата. Отговаря на европейските стандарти за гъвкава многонационална, многовалутна, многофирмена и многоезична работа. Многофирменото счетоводство позволява както самостоятелната обработка на отделни юридически лица, така и консолидиране на отчети на фирми с клонове и търговски представителства. Лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност и с различна големина и обем на информацията. Главното предимство е пълната автоматизация на дейността на фирмата посредством единна интегрирана система, без модули. Модерните подходи и методи на работа позволяват с еднократно въвеждане на първичния документ информацията да постъпва направо за счетоводно отчитане посредством документно-ориентирания подход на работа и автоматичното контиране. За трудоемките дейности са разработени автоматични операции, които работят на принципа “Включи и забрави” и които спестяват 90% от ръчната работа.

Функционални възможности:

 

 • Търговия
 • Счетоводство
 • Производство
 • Услуги, туризъм
 • Дълготрайни активи
 • Търговски центрове
 • Генератор на отчети
 • Складово стопанство
 • Валутно счетоводство
 • Бюджетиране, планиране
 • Управление на финансите
 • Следене на разплащанията
 • Импорт и експорт на данни
 • Касови и банкови операции
 • Дизайнер на входни филтри
 • Калкулация на себестойност
 • Автоматично отчитане на ДДС
 • Дизайнер на документи и отчети
 • Оферти, поръчки, заявки, доставки

 

БИЗНЕС НАВИГАТОР – ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ (CRM)

Бизнес Навигатор – Връзки с клиенти (Customer Relationship Management) автоматизира процесите на маркетинг, продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Индивидуалното обслужване на всеки един клиент и създаване на добри взаимоотношения с клиентите стават възможни с помощта на новия продукт, като допринасят съществено за увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.

Функционални възможности:

 

 • Индивидуална информация за всеки клиент с пълна история за контактите, действията, рекламните кампании и запитванията, достъпна в момента на осъществяване на контакт или действие с клиента.
 • Управление на контакти от различни комуникационни канали.
 • Управление на действията на служителите при обслужване на клиентите.
 • Управление на персонала посредством вграден график на служителите и календар.
 • Управление на маркетинговите кампании – акции и етапи.
 • Кореспонденция – автоматично генериране и отпечатване на писма с вграден текстов редактор и дизайнер.
 • Автоматично изпращане на eл. писма.
 • Управление на детайлната информация за клиентите, сегментиране, формиране на целеви групи.
 • Достъп до документите от Бизнес Навигатор с възможност за фактуриране и индивидуално управление на продажбите по клиенти.

 

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ управление на човешки ресурси (HR)

Обработва различни категории осигурени лица и видове договори с подаване на данни за НАП и НОИ – щатни служители на трудов договор, вкл. сделна система, втори и допълнителен трудов договор, лица на граждански договор, хонорари, хонорарни сметки, лица по договор за управление и контрол, самоосигуряващи се лица. Поддържа пълно и непълно работно време, сумирано работно време, индивидуални и колективни графици. Автоматично отчитане на трудов стаж. Следене на отпуските и провизиране. Обработка на договори, заповеди и документи с редактор и включени шаблони според нормативната база. Безкасово разплащане със служителите и генериране на файл за обслужващата фирмата банка. Всички справки и файлове за НАП, НОИ, статистика. Автоматично осчетоводяване в Бизнес Навигатор ERP. Обработка на данни при промяна на законодателството със задна дата и лесно коригиране на данни за минало време.

Демонстрациите на продуктите от серията Бизнес Навигатор в офиса на фирма Комерс Финанс АД са безплатни. Безплатна демонстрационна версия ще намерите в Интернет на адрес http://www.cfinance.bg.

1000 София, ул.”Гeорги Бенковски” 21

Тел./ф.(+359 2) 981 72 26; 986 12 32; 980 24 32; 986 78 32 Мобилен тел. (+359 88) 890 61 61

 cfinance.bg @cfinance.bg; biznav@cfinance.bg