Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система за фирмено управление

Новата версия 7.36.03 на ПП „Бизнес Навигатор Заплати“

Публикувахме новата версия 7.36.03 на ПП „Бизнес Навигатор Заплати“

http://www.cfinance.bg/download/downzapl.html

  1. Допълнително поле в споразуменията по трудов договор

В споразуменията па трудов договор е добавено допълнително поле за маркиране „По чл. 121 ал.1 т.1. от КТ“. Това поле е активно само ако типът на документа е Допълнително споразумение. При маркирано поле при попълване на Уведомление по чл. 62 програмата автоматично попълва с код 18 основанието за сключване на трудовия договор. Това се налага поради новите промени при попълването на уведомленията по чл. 62 от КТ, и съгл. новите инструкции на НАП относно това попълване.

  1. Печат на уведомленията по трудови договори

Променено е отпечатването на на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда съгласно измененията в НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, публикувани в бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 1.03.2021 г. В отпечатването е включено допълнителното поле „Основание за прекратяване на ТД“.

  1. Служебна бележка по чл. 45 ал.5 от ЗДДФЛ

Актуализирано е отпечатването на Служебната бележка чл. 45 ал.5 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и/или наем. Можете да я извикате от меню Заплати – Годишни справки ДОД – Годишна справка за хонорарите, посредством втория бутон за отпечатване (сивия принтер) с надпис: – Служебната бележка чл. 45 ал.5. от ЗДДФЛ.

  1. Специално отпечатване на Декларация Образец 1- бланка 2021 г.

Разработен е нов формуляр за отпечатването на Декларация Образец 1 “Данни за осигуреното лице” за 2021 г. За да се използва формулярът, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране. Импорта става от меню „Базови данни – Режими на експортиране“. Файлът, който трябва да импортирате е EXPDeklaracia_Obr1_2021.NAV. Отпечатването на Декларация Образец 1 става от меню „Справки – НАП и НОИ – Декларация обр. 1 – Редактиране – Декларация 1. Натиснете бутона Export и изберете от менюто “ Декларация Образец 1 – Образец 2021″. Актуализиран е шаблона за създаване на нова фирма, като в него е включен и формуляра за отпечатване на Декларация Образец 1 “Данни за осигуреното лице” за 2021 г.

  1. Нова справка „Персонални данни“ с брой лица

Добавена е нов експорт в MS EXcel на справката меню Справки – Информация за персонала, включваща броя деца, за които родителите ползват данъчно облекчение при годишното изравняване на ДОД. В справката има допълнителна колона за броя на децата инвалиди.

5.1. Импорт на режима на експортиране

За да използвате този формуляр, първо трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране. Импорта става от меню „Базови данни“ – „Режими на експортиране“ посредством бетон „Импорт“. Трябва да импортирате файла: EXPInfoPersonal-deca.NAV.

5.2. Използване на справката

Използването на справката е от меню „Справки“- „Информация за персонала“ – бутон Export. Посочва се позиция „Персонални справки – Експорт в Ексел“. Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него е включена и новата справка за персонални данни по лица с включен брой деца.

  1. Длъжности за 2021 г.

Попълнени са липсващи длъжности за 2021 г.

  1. Обновен Help

Обновена е Помощта – основното описание и това на програмата за телебанкиране. Новите Help файлове са със същото наименование и могат да се извикат и извън програмата