Expo World

Целият свят в едно изложение

Намалява износът на стоки за ЕС

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България със страните от ЕС за 2020 г. е отрицателно

През 2020 г. от България са изнесени стоки на стойност 54 779.3 млн. лв., или с 6.3% по- малко спрямо 2019 г.. При сравнение на месечните данни за 2020 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (6.9%), а най-голям спад е регистриран през май (19.2%).

При износа на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2020 г. в сравнение с 2019 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (35.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.3%).

 Внесените стоки (по цени CIF)[1] през 2020 г. са за 60 127.1 млн. лв., което е с 8.9% по-малко от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2020 и 2019 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (4.6%), а най-голямо понижение е регистрирано през април (28.9%).

При вноса на стоки, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2020 г. в сравнение с предходната година най-голямо нарастване е регистрирано в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (40.4%), докато най-голямо намаление  се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (44.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) за 2020 г. е отрицателно и е в размер на 5 347.8 млн. лева

Търговия със стоки на България с ЕС

През 2020 г. износът на стоки от България за страните от ЕС намалява с 4.1% спрямо предходната година и е в размер на 35 845.3 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2% от износа за ЕС

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2020 г. в сравнение с 2019 г. най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.3%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.7%).

Износът на стоки в България от страните от ЕС през 2020 г. спада с 9.1% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 36 582.0 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, които представляват 58.1% от вноса от ЕС.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2020 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е регистриран в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.9%), а най-голямо понижение се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (49.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България със страните от ЕС за 2020 г. е отрицателно и е в размер на  736.7 млн. лева

 

 

Търговия със стоки на България с трети страни

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.1% спрямо предходната година и е на стойност 18 934.0 млн. лева). Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни..