Expo World

Целият свят в едно изложение

Над 65 магистърски програми за учебната 2020/2021 г. в ТУ– София

Тази година Техническият университет – София чества 75 години от създаването си

Тържественото откриване на новата академична година 2020/2021 в Техническия университет – София е предвидено на 28.09.2020 г.

Учебната 2020/2021 година за образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър“ в Техническия университет – София започва на 12.10.2020 г.  Записването за магистърските специалности става по график на съответните факултети. Засега се предвижда учебните занятия да бъдат присъствени.

През новата академична година завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“, които желаят да продължат своето висше образование могат да избират обучение в над 65 магистърски програми на 14-те факултета на ТУ-София. Учебните програми са преработени в съответствие с новите референтни рамки, приети от академичното ръководство, като срокът за обучение по всички специалности е намален с половин година – съответно на една година и на две години.

Новите магистърски специалности са „Висш мениджмънт“ и „Мениджмънт и бизнес-информационни системи“ в Стопанския факултет и „Анализ на големи масиви и потоци от данни“ във Факултета по приложна математика и информатика, „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“ – на български и на английски език във Факултета по телекомуникации, съвместно с Университета Алборг, Дания. Три специалности – „Топлоенергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Енергомашиностроителния факултет и „Приложна математика“ във Факултета по приложна математика и информатика са от Списъка на професионални направления и защитени специалности, приет с Постановление № 137/ 25.06.2020 г. на Министерски съвет.

В трите чуждоезикови факултета на ТУ–София обучението в ОКС „Магистър“ се провежда на немски, френски и английски език.