За expoworld.bg

Кратка биографична справка.

Обучения за възрастни

Възобновява се провеждането на обучения, финансирани с публични средства и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове