Expo World

Целият свят в едно изложение

Модният бранш има свой Национален клъстер

Произвежданата продукция ще се реализира под бранда BG FASHION

Национален клъстер за модни облекла е регистриран през 2016 г. като дружество с ограничена отговорност. Клъстерът има за цел да обедини не само специалисти от модния бранш, но  и свързани с него фирми, неправителствени и други организации.Клъстерът ще използва ефективно потенциала на членовете си, което ще даде възможност да бъдат бъдат разпознати на пазара, а произвежданата от тях продукция ще се реализира под общ клъстерен бранд BG FASHION.

До този момент Клъстерът има 11 членове. Това са:

  • седем члена на БАПИОТ- производители на облекло и текстил („Крис Фешьн Индьстрийс”АД, „Нимек” ЕООД, „Крушата” ЕООД, „Нова Линия” ЕООД, „МИК-БГ” ЕООД, „Валитекс” ООД, „Вени Стил” ООД);
  • свързани с производителите на облекло и текстил фирма за доставка на оборудване („Руен машинари” ЕООД),  консултантска фирма (”Поинт М” ООД), транспортна фирма („НОВАТРАНС М” АД) и фирма за консултантскси и счетоводни услуги („Асир-И” ЕООД).

В началото на 2017 г. предстои Общо събрание на БАПИОТ, на което се очаква да се гласува решение да се присъедини към членовете на клъстера.

В процес е и набирането на нови членове на клъстера.Основните цели на клъстера са да повиши конкурентоспособността на български предприятия и други организации, извършващи дейности в областта на модните облекла и/или обслужващи и подпомагащи такива дейности, обучение и квалификация на кадрите,  развитие на продуктите и услугите, свързани с модните облекла, както и разширяване на  пазарните позиции.

Насърчаване на иновациите в областта на модните облекла и в дейности, свързани с тази област,насърчаване на инвестициите и прилагането на съвременни технологии и оборудване за извършване на общи клъстерни дейности,- коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация на дейността на клъстера, – развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау са сред останалите цели на клъстера.

– развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.

Съдружници в Национален клъстер за модни облекла ООД могат да бъдат физически или юридически лица. Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с решение на Общото събрание на съдружниците.

Всяко юридическо лице, както и всяко пълнолетно физическо лице, може да стане съдружник в Клъстера, ако споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява условията на дружествения договор.

Клъстерът се подготвя за участие в процедурата “РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ” към ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020. За целта той се стреми да бъде категоризиран като КЛЪСТЕР В НАЧАЛНА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ по линията на тази процедура и да развива дейности по нейните компоненти.

– Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера чрез участие в семинари, обмен на опит и др.) и

– Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността и за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг и др.).

Важно допълнително изискване към клъстера е той да отговаря на изискванията за малко или средно предприятие и над 50% от фирмите- негови членове да имат код на основна икономическа дейност по КИД 2008 измежду една от определените в „Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия“ 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.

Контакти

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА МОДНИ ОБЛЕКЛА” ООД

Адрес: гр. София, бул. Драган Цанков 36
ЕИК 204310491
Управител: Николай Кръстев Узунов
Тел.: 0887 050590
E-mail: n.uzunov@pirintex.com