Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор – Заплати

Програмен продукт за обработка на работни заплати и управление на човешки ресурси

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати и управление на човешки ресурси. Разработена е от фирма „Комерс Финанс“ АД като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите на фирми с различна големина и с различен предмет на дейност. Удовлетворява изискванията на системите на заплащане на труда от трудовото и осигурителното законодателство в Р България. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.  

Версии

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ

намира приложение във фирми с различна големина и предмет на дейност. Подходяща е както за малки и средни, така и за големи фирми с повече звена и подразделения. Предлага се като еднопотребителска версия за един компютър или като мрежова версия с 2, 5 или 10 работни места. За малките фирми е разработена минимална версия с ограничение в броя на обработваните лица до 20 служители. Всички версии на програмата се предлагат като еднофирмен или многофирмен вариант. Многофирменият вариант обработва много самостоятелни фирми без ограничение за техния брой.

Предназначение

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се използва за обработка на възнагражденията на работници, служители и други лица, назначени на следните видове договори, определени от законодателството на Р България: • трудови договори; • допълнителни трудови договори; • еднодневни трудови договори по чл. 114а от КТ; • договори за управление и контрол; • граждански договори; • самоосигуряващи се лица.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ поддържа различни системи на заплащане на труда: • щатно заплащане; • почасово заплащане; • сделно заплащане с разценки и заработки по работни карти. БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ обработва следните видове работно време на работниците, служителите и назначените лица: • пълно работно време; • непълно работно време; • сумирано отчитане на работното време. Поддържат се групови и индивидуални графици, работни смени, работни цикли, модели на заплащане и интервали на отчитане до 6 месеца. БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ има допълнителни функционални възможности за отчитане на дейността на специалистите по управление на човешки ресурси. В програмата се предлагат шаблони с всички необходими договори, заповеди и документи, които се издават на служителите, съобразени с нормативната база. Посредством вградените програми за редактор на документи и дизайнер на отчети всеки потребител може гъвкаво да приспособи документите и отчетите на програмата към нуждите на своята фирма. Функционални възможности Предлагаме на вашето внимание описание на основните функционални възможности на БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ.

1. Улеснено започване на работа и автоматизация посредством шаблони С БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ започвате работа веднага, с предварително подготвени и предоставени на потребителя вградени шаблони с базови данни според нормативната уредба в Р България. Операторът полага минимални усилия по настройките. Готовият шаблон съдържа въведени готови варианти на разплащания, видове отсъствия, проценти за данъци и осигуровки и други базови данни според изискванията на нормативната база. В шаблоните са включени и осигурителни модели с вградени настройки на необходимите разплащателни пера по видовете данъчни категории на лицата. Те позволяват автоматична проверка и начисляване на необходимите разплащателни пера за данъците и осигуровките по ДОО и здравно осигуряване. В сесията се задава контролна точка, която отразява актуалното състояние на нормативните изисквания към обработвания период. Функцията „Анализ на състоянието“ автоматично въвежда данните за данъци и осигуровки на лицата според избрания осигурителен модел. В процеса на обработка се извършва автоматична проверка и индивидуално начисляване на необходимите разплащателни пера за данъците и осигуровките на лицата. Всички начисления и удръжки на лицето се проверяват за съответствие с нормативната база и автоматично се настройват от програмата. Програмата извършва автоматично сложните процедури по съобразяване на начина на облагане на лицата според вида на договора, по който те са назначени. Избягват се грешки, които дори и опитен счетоводител може да допусне поради сложните системи на заплащане на труда и на осигуряване в нашата страна.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ съгласува ставките на данъците с осигурителните модели на лицата и изискванията на трудовото законодателство. Функцията „Анализ на състоянието“ проверява въведените данни за работна заплата и автоматично добавя данъците и осигуровките според осигурителния модел и начина на облагане на лицата. Работата на оператора се свежда само до въвеждане на промените за месеца, натискане на бутон „Изчисляване на заплатите“ и отпечатване на справките. Допълнително в шаблоните са настроени документите по договорите на лицата, всички справки и отчети от програмата с възможност за промяна според индивидуалните особености на фирмите.

2. Заплащане на труда и осигуряване БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ обработва пълната информация за заплащането на труда на работниците и служителите за текущия месец. Обработват се всички видове начисления и удръжки според изискванията на нормативната база и вида на договора на назначените лица. Номенклатурите на начисленията и удръжките се настройват според уточнените алгоритми за тяхното изчисляване и индивидуалните особености на фирмите. БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ съхранява и автоматично прехвърля постоянната информация за следващи месеци. През новия месец се нанасят само променените данни и отсъствията на определени лица. Ежемесечната работа на оператора се свежда до въвеждане на промените за месеца, натискане на бутон „Изчисляване на заплати“ и отпечатване на справките. Отпечатват се разнообразни отчети като фишове по трудов договор, хонорарни сметки, служебни бележки, списъци, платежни ведомости, авансови ведомости и др. Обобщените данни се извеждат автоматично в рекапитулации – общи, по поделения, по видове разплащателни пера, по параграфи на НАП. Автоматизирана е и обработката на заработките на лицата на сделна система на заплащане по дефинирани разценки и групи разценки с възможност за въвеждане за ден, за седмица или общо за месеца. Автоматично се извежда дневник на заработките. За работещите на сумирано работно време е автоматизирано изчисляването на извънредния и празничния труд съгласно заработените дни и часове по индивидуалните графици на лицата. Автоматизирано е съставянето на графиците според интервалите на отчитане, типовете смени, работни цикли и модели на заплащане. Налични са групови графици на смените и бригадите, по които автоматично се съставят индивидуалните графици на работещите лица.

3. Следене на отсъствия – отпуски и болнични

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ изчислява автоматично обезщетенията за временна нетрудоспособност и отпуските според изискванията на нормативната база. Автоматично следи лимитите за отсъствията. Има включена и функция за автоматично разделяне на отсъствията на интервали според лимитите им и според месеците, за които се отнасят. Допълнително са разработени функции за автоматично следене на годишните отпуски на лицата на трудов договор, които включват и съответните справки в момента на въвеждане на отсъствията. Вградените функции за изчисляване на сумите за провизиране на отпуските при неизползването им в съответната година облекчават счетоводното им отчитане.

4. Обработка на договори БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ отговаря на последните изисквания за обработка на договорите на работещите лица. Вграденият редактор на документи съдържа всички нормативно признати документи, необходими за управление на човешките ресурси – договори, заповеди, молби, уведомления. Разработването на нови документи става за секунди на базата на готовите шаблони. Автоматично се подават уведомления за НАП в текстов файл. Генерирането на ново уведомление става автоматично от програмата с въвеждане на промяната по договора на лицето.

В БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ са заложени таблиците съгласно единния класификатор на длъжностите и професиите, които имат важно значение при изчисляване на осигуровките на лицата и подаване на данни за трудовите договори. Категориите персонал и длъжностите се обработват съгласно щатното разписание на предприятието и единния класификатор на длъжностите, актуализиран според класификацията на МТСП. БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ отчита автоматично трудовия стаж на лицата и начислява класовете за прослужено време.

5. Работа в много периоди и корекции със задна дата БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ позволява едновременна работа в много периоди. Новите методи на работа, заложени в програмата, позволяват безпроблемна обработка на данни при промяна на законодателството със задна дата и лесно коригиране на данните за минало време. Обработката се извършва с редовни сесии за текущия период и корективни сесии за минал период. Предоставя се възможност за многократна обработка и корекция на данните в рамките на месеца. Може да се работи с много сесии в един период.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ дава възможност безпроблемно да се обработват минали периоди без ограничение назад във времето. Обработването на минали периоди става според законодателството, валидно към съответния период. Контролните точки при създаване на сесиите на обработка позволяват данните, обработвани със задна дата, да се обработват по старите изисквания на нормативната база. Промените в работните заплати от миналите периоди се отразяват във фишовете на лицата като разлика в месеца на изплащането им. 6. Безкасово плащане на заплатите на служителите по банка Функцията „Телебанкиране“ на БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ позволява безкасово разплащане със служителите и генериране на файл за предаване към обслужващата фирмата банка. В програмата са включени безплатно разработени от специалистите на нашата фирма режими на телебанкиране към повечето банки, работещи на територията на нашата страна. Потребителят трябва еднократно да зададе в програмата необходимия му режим за обслужващата го банка и след това да генерира файл за изпращане към банката. Всички данни във файла се попълват автоматично от програмата.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ има вградената програма за дефиниране на режими на телебанкиране, с която потребителят може да настройва самостоятелно режимите на разплащания към различни банки. Така при промени във формата на файла настройките не зависят от програмираните функции в програмата и лесно и бързо се настройват в момента, когато са необходими.

7. Многовариантни справки месечно и за други периоди

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ отпечатва документи за получени суми като фишове, хонорарни сметки, служебни бележки за доходите, работни карти за заработките на лицата на сделна система на заплащане, платежни ведомости, авансови ведомости и др. Обобщените данни се извеждат автоматично в рекапитулации – общи, по поделения, по видове разплащателни пера, по параграфи и др. Генерира и автоматични справки за статистиката – тримесечни и годишни, както и данни на всички видове лица за ЗДДФЛ и други данъци за НАП. С дизайнера на отчети са създадени и предоставени на потребителя различни варианти на справки и отчети, които са гъвкави и могат да се променят от потребителя според желания от него дизайн и състав на данните. Всички справки и списъци са с възможност за експорт в MS Excel, OpenOffice, текстов или .XML файл, което позволява допълнителна обработка с външни програми.

8. Подаване на данни към НАП и НОИ БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ автоматично подава данните за работните заплати, осигуровките, болничните и договорите в НАП и НОИ за всички видове трудови правоотношения. Програмата се актуализира своевременно при промяна на структурата на данните и отговаря на изискванията за автоматично подаване на данни към съответните държавни органи. 9. Импорт и експорт на данни

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ позволява да се осъществява връзка и предаване на данни към други програмни продукти. Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР. Посредством нея осчетоводяването на данните за заплащането на труда става веднага по съответните счетоводни сметки и партиди, които се залагат в разплащателните пера.

10. Системни функции Включените в БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ системни функции за проверка на данните, архивиране и възстановяване на данни гарантират безпроблемна работа и нормално функциониране на програмата. В БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е добавена функция „Дистанционна поддръжка“, с която се осъществява незабавна консултантска помощ на вашия компютър при възникнали проблеми с програмата. За целта се обадете на нашите телефони и от менюто на програмата изберете „Помощ – Дистанционна поддържка“. Условието за използване на тази функция е да имате достъп до интернет от този компютър. На екрана вие виждате всичко, което прави консултантът по време на сеанса на дистанционна поддръжка. Имате възможност във всеки момент да прекъснете този сеанс. Връзката става чрез продукта TeamViewer, за който фирма „Комерс Финанс“ има закупен лиценз.

11. Защита на личните данни (GDPR) БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ предоставя гъвкава система за сигурност с пароли и нива на достъп на всеки оператор, съобразени с изискванията за защита на личните данни (GDPR). Извършва се проверка за достатъчна надеждност на паролите при влизане в програмата. Паролата трябва да отговаря на следните изисквания: • да съдържа не по-малко от 8 знака; • да съдържа поне една главна буква; • да съдържа поне една малка буква; • да съдържа поне една цифра. БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ изисква задължителна смяна на паролата през определен интервал от време. Интервалът за задължителна смяна е 90 дни.

В БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се извършва настройка на достъпа на операторите към всяка фирма, когато се обработват много фирми. Записват се влизанията на упълномощените за работа с програмата лица посредством регистър на влизанията, който се води поотделно за всяка фирма. В него се записват дата и час, код и име на оператора и действие – влязъл във фирмата / излязъл от фирмата. Предимства

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ има открит, динамичен характер, който позволява непрекъснато развитие, усъвършенстване и разширяване на програмата. Препоръките на клиентите се отразяват в следващите версии, които се разработват и съгласно измененията в нормативната база. Осигурена е консултантска помощ за редовни клиенти с платена абонаментна поддръжка посредством дилърската мрежа на „Комерс Финанс“ АД в над 80 града в цялата страна.

„Комерс Финанс“ АД Сертифицирана по ИСО 9001:2015 www.cfinance.bg София 1000, ул. „Г. Бенковски“ 21 Email: biznav@cfinance.bg Тел.: (02) 980-2432; (02) 981-7226; (02) 986-7832; (02) 986-1232