Expo World

Целият свят в едно изложение

Новата версия 8 на Бизнес Навигатор – стъпка към СУПТО

Интегрирана система за фирмено управление Бизнес Навигатор
ERP, CRM, Payroll & HR

В последните версии 8.01. и 8.02. на интегрираната система за фирмено управление (ИСФУ) Бизнес Навигатор са включени редица нови технологии за директна работа с фискалните устройства, което е задължително по НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Във връзка с последните промени в сроковете по Наредба Н-18, публикувани в ДВ бр.75, от 24.9.2019 г., при отпечатване на фискален бон срокът, до който тази функция може да се използва без модула СУПТО, е удължен до 31.01.2020 година. Този срок е отразен в новата версия 8.02.01. на ИСФУ „Бизнес Навигатор“, така че до изтичане на срока клиентите ще могат да продължат да отпечатват фискални бонове от програмата. Работата на екипа на Комерс Финанс по разработването на модул СУПТО на ИСФУ „Бизнес Навигатор“ продължава до неговото официално регистиране в НАП.

ИСФУ „Бизнес Навигатор“ поддържа всички регистрирани в НАП модели на касови апарати на производителите Датекс, Тремол, Елтрейд, Дейзи, Инкотекс. Вероятно в бъдеще към този списък ще се добавят още производители и още фискални устройства.

1. Инсталиране на функциите за работа с фискални устройства

При инсталирането на ИСФУ „Бизнес Навигатор“ имате възможност да изберете дали да се инсталира допълнителна библиотека за работа с фискални устройства (ФУ). Използва се библиотеката с отворен код ErpNet, и използваме случая да изкажем благодарност на колегите-разработчици, отделили от свободното си време, за да участват в нейното създаване.

В инсталационната програма е добавен екран „Работа с фискален принтер“, на който можете да маркирате полето „Към този компютър е включен фискален принтер“. Ако маркирате тази опция, програмата автоматично ще избере дали да инсталира 32-битова или 64-битова версия на библиотеката, в зависимост от вида на вашия Windows. 

След инсталацията за автоматично стартиране на библиотеката ErpNet се създава кратък път в папката Startup на Windows. След като сервизът е стартиран, всички компютри в мрежата могат да използват регистрираните в него касови апарати.Не е необходимо на другите компютри да се инсталира библиотеката и да се стартира този сервиз, ако към тях няма закачен касов апарат. Възможни са следните ситуации:

 • При закачени повече касови апарати на различни компютри те могат да се използват от всички компютри в мрежата за отпечатване на касови бонове. 
 • Към един компютър можете да свържете няколко фискални устройства. Например този компютър служи като сървър, а през него се печатат фискални бонове от всички останали компютри в мрежата. 
 • Да има свързано резервно фискално устройство към този компютър, което да се използва при повреда на основното. 

Когато фискалното устройство е касов апарат, то трябва да се в режим за работа с компютър. Този режим обикновено се нарича „Връзка с PC“ или „Режим Фискален Принтер“.

2. Регистриране на фискални устройства

Регистрирането на фискални устройства в ИСФУ „Бизнес Навигатор“ става индивидуално за всяка фирма от точката „Регистриране на фискални устройства» на меню „Базови данни – Фирмени данни – Фискални устройства“. Тази настройка може да се изпълнява само от администратор.

Компютърът, който работи с фискални устройства, се явява сървър. На него трябва трябва да е стартиран мениджърът на библиотеката ErpNet. Това фискално устройство може да се регистрира за този компютър. Може да се работи със същото устройство от други компютри. Може да се разреши или забрани работа от един компютър с фискални устройства, свързани на други компютри. На първия компютър може да се работи с устройството на втория компютър и да е забранена работата с устройството на третия компютър, и.т.н.

Ако към компютъра не е свързан фискален принтер, Бизнес Навигатор издава съобщение за грешка при свръзването и изписва името на локалния компютър. В този случай локалния компютър трябва да се настрои да работи с мрежов фискален принтер, свързан към друг компютър.

На екрана се появява таблица с фискалните принтери, която е отделна за локалния компютър, и отделна за мрежовите компютри, като за двете функции тя е с еднаква структура.

Първо ще разгледаме страницата „На локалния компютър“

На нея има две таблици. В таблицата „Налични фискални устройства“ се показват намерените фискални устройства на този компютър. При стартиране на процедурата програмата се опитва да намери фискален принтер и го регистрира автоматично. Ако не е намерен, издава съобщение за грешка при запитването с името на компютъра. При нужда можете да натиснете бутона „Обнови списъка“ за да се повтори търсенето. 

При влизане в екрана „Регистриране на фискални устройства“ в списъка се попълват само тези устройства, в които записаният ЕИК съвпада с ЕИК на фирмата, в която сме влезли. За да видим и останалите фискални устройства, трябва да маркираме „Покажи всички, независимо от ЕИК“ и да натиснем бутона „Обнови списъка“. При натискане на бутона „Регистрирай ФУ“ програмата проверява за съответствие на ЕИК на ФУ и на фирмата. 

Аналогично се процедира на страница „На мрежови компютър“

На тази страница долните таблици за фискални устройства и регистрирани фискални устройства са същите, но има и таблица за наличните компютри, която се показва най-отгоре. Първо трябва да се регистрират един или няколко компютъра, към които са свързани фискални устройства. Добавянето на нов компютър в списъка става, като се изписва точно неговото име. С натискане на бутон „Добави мрежови компютър“ този компютър се появява в списъка.

След като изберем компютъра в горната таблица, в средната таблица могат да се избират фискалните принтери. За регистриране на фискалния принтер на този компютър трябва да натиснете бутон „Обнови списъка“, и програмата ще го регистрира в таблицата за наличните фискални устройства.

След това трябва да се направи регистрация на фискалния принтер в съответната фирма, за да се попълни таблицата „Регистрирани във фирмата фискални устройства“. Регистрацията и управлението на съответните действия става с натискането на бутоните, които се намират над тази таблица.

 • Бутон „Регистрирай ФУ“ добавя избраното фискално устройство в списъка на регистрираните. На един компютър може да има вързан повече от един фискален принтер. Ако фискалният принтер се премести на друг компютър, трябва да се натисне бутон „Регистрирай ФУ“, за да може програмата да разпознае, че е на друг компютър, и тогава отново може да се използва. Също и ако се смени името на компютъра по някакви причини, напр. при преинсталирне на Windows, фискалният принтер трябва да се пререгистрира.
 • Бутон „Деактивирай ФУ“ маркира фискалното устройство като деактивирано, напр. при ремонт.
 • Бутон „Активирай ФУ“ активира отново деактивираното фискално устройство.
 • Бутон „Състояние“ показва служебна информация за състоянието на устройството в сивото поле под таблиците. Информацията е в служебен вид, така както се връща от библиотеката, която я управлява.
 • Бутон „Синхронизация на часовника“ синхронизира дата и час на фискалното устройство с тези на локалния компютър.

3. Регистриране на работните места във фирмата 

Работното място е комбинация от компютър и фискално устройство. Задаването на работно място позволява да се работи от един компютър с много различни касови апарати, които могат да са свързани към различни компютри. В ИСФУ „Бизнес Навигатор“ регистрирането на работните места за фискални устройства става индивидуално за всяко фирма от точката „Регистриране на работни места“ на меню „Базови данни – Фирмени данни – Фискални устройства“. Тази настройка може да се изпълнява само от администратор.

Тук става настройката на тези компютри, които могат да отпечатват фискални бонове, независимо касовите апарати къде са включени. Екранът за задаване на работните места е аналогичен на екрана за регистриране на фискални устройства, като на него са показани таблиците „Компютри“, „Регистрирани във фирмата ФУ“и „Работни места“. При регистриране на работните места работата също е с бутони, които управляват съответните действия:

 • Бутон „Регистрирай РМ“ добавя работното място, избрано в горната таблица, в списъка на регистрираните;
 • Бутон „Деактивирай РМ“ маркира ФУ като деактивирано; 
 • Бутон „Активирай РМ“ активира деактивираното ФУ отново;
 • Бутон „Направи това работно място основно“ маркира работното място, което по подразбиране ще се използва като първо при отпечатване на фискален бон. Ако на един компютър има свързани повече работни места, по подразбиране винаги е локалният принтер. Но с този бутон могат да се задават приоритети при работа с различни фискални устройства от много работни места.
 • Бутон „Отчет с нулиране“ подава команда към избраното работно място за отпечатване на дневен отчет (Z-отчет), като изпълнява и функцията нулиране.
 • Бутон „X Отчет“ подава команда към избраното работно място за отпечатване на дневен отчет (X-отчет).

4. Настройка на базовите данни

Има принципна разлика между начина на отчитане на ДДС от фискалното устройство и счетоводното му отчитане в съответствие със ЗДДС. Според ЗДДС фактурата се попълва с нетни цени, а данъкът се начислява върху крайната сума, след сумиране на всички редове и отчитане на всички отстъпки и надценки. Фискалното устройство (в съответствие с изискванията на Наредба Н-18) работи с брутни цени, при това закръглени с точност до втория знак след запетаята, до 0.01 лв. Изчислява се сумата на всеки ред с включено ДДС и върху нея вече се прилага отстъпка или надценка. Чисто математически е ясно, че закръгляването при тези два начина води до разминаване, което при по-големи количества може дори да не е в стотинки, а в левове. Има два начина да подходим към тези разминавания:

а) Да ги приемем като неизбежно зло, и да ги отчитаме например като маркираме „Данък различен от изчисления“ и въвеждаме сумата на ДДС така, че да съответства на отчетеното от касовия апарат.

Този подход е разумен само ако инцидентно имаме малко издадени касови бележки.

б) Да адаптираме нашите данни така, че да не се получават разминавания. 

Това ще означава да създадем отделни типове документи, специално за отчитане на продажбите, при които се издава фискален бон. В този случай се налага да се направи настройка на брой десетични знаци за цена и за количество. В ИСФУ „Бизнес Навигатор“ в дефиницията на типа документ, на страница „По подразбиране“, са добавени два нови параметъра: „Десетични знаци за количество“ и „Десетични знаци за цена“. Те могат да приемат стойности от 0 до 6. Стойността по подразбиране за количеството е 3, а за цената е 6. При въвеждане на позиция в поддокумент програмата взема цената на избраната партида, закръглена до съответния брой десетични знаци според типа документ. В екрана за въвеждане полето за цена също се форматира по този начин, а също и полето за количество.

Друг начин за справяне с проблема със закръгляването е да се използва документ с брутна сума. Настройките на Бизнес Навигатор винаги са позволявали типът документ да се настрои така, че да се работи с брутни суми (и брутни цени). Случаят с фискалните устройства е типичен пример за използване на тази възможност. За улеснение разработчиците са подготвили един тип документ, който можете да импортирате и да използвате като образец за настройване на останалите си типове документи. За да го използвате, моля от меню „Базови данни – Основни дефиниции – Типове документи“ импортирайте файла TYPFakturaBruto.NAV

5. Документиране на продажбите и издаване на фискален бон

Документирането на продажбите и начина на работа с документите в ИСФУ „Бизнес Навигатор“ не са променени в тази версия. След настройване а фискалния принтер за отпечатване на касов бон се натиска новият бутон „Отпечатване“ най-вдясно на екрана за въвеждане на документи. Програмата проверява статуса на фискалния принтер и, ако има проблем, издава съобщение за грешка. След отпечатването, проверява статуса на фискалния бон, и при необходимост също издава съобщение за грешка. Ако отпечатването е успешно, показва информация за номера на фискалния бон и сумата на регистрираната продажба.