Expo World

Целият свят в едно изложение

Млади, образовани и новаторски – имигрантските фирми във Виена

Вграда на Дунав през последните 30 години броят на самостоятелно заетите предприемачи с неавстрийско гражданство се увеличи над три пъти.

Малките имигрантски фирми с до 50 служители имат значителен принос за Виена като бизнес локация, сочи проучване на тема „етнически икономики“, което бе възложено на Изследователския институт Synthesis от виенската Икономическа агенция. През 2011 г. в тях са работили около 20 000 служители и са генерирали около 640 милиона евро добавена стайност. Заедно с едноличните търговци това са общо към 46 000 работни места. Европейската комисия в актуалния си план за действие препоръчва на държавите-членки да обърнат специално внимание на предприемаческия потенциал на тази група и да увеличат достъпа до информация и работа в мрежа. Тези мерки от години се прилагат във Виена чрез дейността на Икономическата агенция на Виена.

 

„Виена за пореден път демонстрира своята водеща роля: от 2008 г. Икономическата агенция на Виена съвместно с Mingo Migrant Enterprises поддържа собствен център за безплатни консултации за имигрантски фирми на различни езици. Към момента консултантски услуги се предлагат на 14 езика! Наистина директното общуване има смисъл, защото в крайна сметка имигрантските фирми са неделима част от виенската икономика, като освен това създават и работни места и така укрепват бизнес локацията. Виена действа, докато други само говорят“, каза заместник-кметът Ренате Браунер при представянето на  проучването на 19 август 2013 г.

 

Във Виена през последните 30 години броят на самостоятелно заетите предприемачи с неавстрийско гражданство се увеличи над три пъти. През 2011 г. общо 26 200 живеещи в Виена лица с имигрантски произход бяха самостоятелно заети, което е 37% от виенските предприемачи. В проучването са взети предвид само предприемачите, които са „господстващо самостоятелни“, т.е. могат да се издържат чрез фирмата си. Те идват от над 130 различни страни, като начело са Словакия, Полша и страните на бивша Югославия. Като цяло около 60% са от страните на Европейския съюз. Фирмите на имигрантите са един от стълбовете на виенската икономика, а хората са много образовани: 46,6% от самостоятелно заетите имигранти имат средно образование или равностойна и по-висока степен. Проучването показва също така, че предприемачите имигранти изкарват сравнително малко при годишен доход до 10 000 евро. Установява се и една регионална концентрация: най-много фирми се регистрират в кварталите Фаворитен, Отакрингр Рудолфсхайм, Нойбау и Леополдщад. Студията установява още, че все още много имигрантски фирми работят в традиционните браншове като общественото хранене и търговията, но строителството ги догонва. В допълнение към това се оказва, че те използват все по-често иновативни концепции и са на сравнително млада възраст: по-голямата част от предприемачите имигранти са между 24 и 44 години.

 

„Етнически икономики“ – данни:

–       37% от фирмите са етнически (всеки трети самостоятелно зает)

–       18,5% фирми-работодатели

–       81,5% еднолични търговци

–       20 000 работни места за Виена

–       640 млн. добавена стойност

–       130 нации

–       Водещи държави: Словакия, Полша, Сърбия, Черна гора, Косово, Македония

–       Ок. 60% от самонаетите с имигрантски произход са от ЕС

–       Топ браншове: обществено хранене, търговия, строителство

–       Млади: преобладаваща възраст между 25 и 44 години

–       46,6% имат средно образование

–       72% имат доходи най-много до 10 000 евро на година

 

Пълният текст на проучването на немски език може да намерите на http://www.wirtschaftsagentur.at/