Expo World

Целият свят в едно изложение

Изтеглените потребителски кредити са за все по-малки суми

Голяма част от българите все още не обръщат внимание на важни компоненти на кредита като ГПР

През месец октомври 2015 г. се проведе проучване сред 1 093 потребители на www.MoitePari.bg за техните нагласи, относно потребителските кредити. На база получените резултати, MoitePari.bg и Пощенска банка стартират информационно-образователна кампания за потребителски кредити. Инициативата цели да се обърне внимание върху особеностите на продукта, които трябва да се имат предвид както при избора, така и при ползването му.

 

Според резултатите от проучването 56% от всички анкетирани отговарят, че понастоящем ползват потребителски кредит, а 44% все още не ползват такъв продукт. Основната причина, която изтъкват неползващите кредит, е нежеланието им да задлъжняват.

 

Срок, сума и разходи по кредити

 

Според проучването на Moitepari.bg най-предпочитаният размер за първи кредит е в диапазона 3 000 – 6 000 лв. (18% от далите отговор). Същият размер кредит година по-рано е бил предпочитан от 17% от далите отговор на такъв въпрос. 16% от далите отговор са посочили за своя първи кредит сума над 24 000 лв. (спрямо 18% година по-рано). За разлика от предходното проучване, когато това беше предпочитаната сума за първи кредит, сега тя се нарежда на трето място по предпочитание. За своя първи кредит анкетираните отново избират срок между 8 и 10 г., като увеличаването на броя на кредитите не влияе върху предпочитанието за срока на всеки следващ.

Анкетираните подхождат предпазливо, когато кандидатстват за кредит. Една трета от далите отговор на въпрос каква част от доходите им са сумарните разходи по потребителски кредити, посочват границата 10 – 20%. В стойностно изражение, малко повече от половината анкетирани отговарят, че сумарните им разходи по потребителските кредити са между 50 и 250 лв. Лихвата по кредитите на потребителите се разполага в много широк диапазон. Въпреки това, се оформят 2 основни групи потребители съобразно нейния размер – едната е с лихва между 7,50 и 8%, а другата с лихва между 8,50 и 9%.

 

Годишният процент на разходите  – все по-подценяван

 

По отношение на годишния процент на разходите (ГПР) данните от проучването налагат следните две  констатации: първата от тях е, че над 1/3 от отговорилите не са се запознали с размера на ГПР при отпускане на кредита като този дял е по-голям от миналата година (20%). Вторият извод е, че 11% (двойно повече в сравнение с предходното проучване) от отговорилите на този въпрос не знаят какъв е този показател. ГПР е неделима част от преддоговорната информация и от договорите на клиентите, до която те имат достъп по всяко едно време.

 

Избор и обслужване на кредита

 

Резултатите от проучването отново сочат, че ГПР е пренебрегван като показател при избор на оферта. Той остава на трета позиция сред критериите, макар делът му да е малко по-висок в сравнение с предходната година. Водещо при сравнението на офертите остава препоръката на банката, в която клиентът получава заплатата си.

ГПР се запазва като водещ критерий при избор на оферта за неползващите кредит. Повече от 1/3 от анкетираните бихa се ръководили от него, а годишната лихва остава на второ място по важност с 20% от отговорите.

Повече от половината от анкетираните погасяват своите задължения в срок, а около 1/3 допускат до 1 месец просрочия, което е в подкрепа на извода, че все повече хората разбират важността на кредитната история и погасяването на задълженията в срок.

Засилва се схващането на ползващите потребителски кредит, че лихвата по техния заем е фиксирана за целия срок на кредита, въпреки че подобни клаузи рядко присъстват в договорите.

Относно обезпечението по кредита, почти половината от отговорилите предпочитат превода на работна заплата. Немалък дял, обаче остават тези, които са изтеглили кредит без никакво обезпечение (31%), а на трето място с 12% са потребителите, които са осигурили поръчител.

Преводът на работна заплата остава най-желано обезпечение и за бъдещите кандидати за кредит с 42% от отговорите.

Проучването тази година потвърждава интереса на потребителите към кредити за обединяване на задълженията. 38% от отговорилите обмислят такъв кредит, като делът им е бил същият и миналата година.

 

Промените в Закона за потребителския кредит – оценка на анкетираните

 

41% от ползващите потребители смятат, че промени в условията по потребителските кредити не са настъпили , а около 1/3 заявяват, че не са запознати със закона.

При неползващите потребители повече от половината не са запознати със закона, а 10% смятат, че промени не са настъпили (27% миналата година).

Повишава се нерешителността на неползващите към кандидатстването за потребителски кредит, като положително настроени към това са 35%, което е с 5% по-малко от предходното проучване. 38% отговарят, че не могат да преценят.

 

Цел на кредита и свързани продукти

 

Ремонт, обзавеждане, строителство – това са целите, за които ползващите потребителски кредит избират такъв продукт. Тези нужди заемат първо място сред предпочитанията както сега, така и година по-рано. Популярност добиват кредитите за обединяване на задължения и към такъв продукт са се насочили 20% от далите отговор на въпроса с каква цел са изтеглили кредита. На по-заден план остават покупката на автомобил, на недвижим имот (без ипотека), покриване на текущи нужди. Всяка от тези цели заема 10% от отговорите. 38% от далите отговор на въпрос дали обмислят стъпки за обединяване на всичките си задължения, отговорят положително (също толкова и година по-рано).

Потребителското кредитиране в Пощенска банка бележи двуцифрен ръст за първите единадесет месеца на 2015, спрямо същия период на миналата година. „За да бъдем успешни ние се фокусираме изцяло върху клиента и неговите потребности. Затова постоянно развиваме  своите продукти и услуги като залагаме на иновативни финансови решения“,  заяви г-н Румен Радушев, началник управление „Индивидуално банкиране и алтернативни канали“ в Пощенска банка. Промените в потребителското кредитиране следват промените в клиентското поведение. Все повече потребители имат нужда от по-бърз достъп до финансиране, търсят удобен и лесен начин за кандидатстване, средствата се ползват все повече за потребление, вместо за обединение на задълженията и рефинансиране. От банката прогнозират, че до края на 2015 ще достигнат над 15% ръст на годишна база при отпуснатите потребителски кредити.

 

www.moite.pari