Expo World

Целият свят в едно изложение

Нова актуализация 7.26.03 на Бизнес Навигатор Заплати

Аавтоматизация на процесите на изчисляване на работни заплати, управление на човешки ресурлси и личен състав

Публикувана е нова актуализация на популярният програмен продукт Бизнес Навигатор Заплати за автоматизация на процесите на изчисляване на работни заплати, управление на човешки ресурлси и личен състав. Можете да изтеглите тази версия от тук.

1. Промени в Наредба Н-8 от 2005 г. в сила от 01. 01. 2018 г.

Заличен е код за вид осигурен 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.

Създаден е нов код за вид осигурен:

– 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Този код за вид осигурен не се избира в данните на лицето, а се попълва автоматично от програмата, ако са изпълнени съответните условия.

1.1. Маркиране на лицето като командировано.

В променливите данни на лицето, на страница „Облагания“, е добавена опция „Лицето е командировано или изпратено по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ“.

Тази опция не се появява за годините до 2017 включително.

Ако това поле е маркирано, се появява втора опция „Раб.дни или раб.време за периода са различни от тези в България (вид осигурен 99)“.

1.2. Опция „Раб.дни или раб.време за периода са различни от тези в България (вид осигурен 99)“.

Маркирането на тази опция не променя автоматично работните дни или работните часове на лицето. Това трябва да направим отделно, като редактираме календара на лицето (за работните дни) и полето „Брой часове за ден“ в променливите данни (за работните часове).

За лицата на сумирано отчитане трябва съответно да редактираме графика на лицето.

1.3. Попълване на декларация 1

Ако и двете опции от т.1.1. са маркирани, то при попълването на декларация 1 в точка 12 „Вид осигурен“ се попълва код 99.

Важно е да отбележим, че попълването на код 99 за вид осигурен е само в декларация 1, и не влияе на вида осигурен в променливите данни на лицето, нито пък на изчисляването на осигуровките. При избора на вид осигурен в променливите данни код 99 няма!

Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 се попълват според календара на лицето и според зададения брой часове за ден, и не се влияят от това, дали в т.12 е попълнен код 99.

2. Справки за статистиката

Отстранен е проблем при отразяването на сумите за лица на ДУК в годишната справка за статистиката. Същият проблем е отстранен и в тримесечната справка.