Expo World

Целият свят в едно изложение

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

Към 31 декември 2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 041 кметства. Освен това Столична община и градовете Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони: Столична община – […]

Към 31 декември 2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 041 кметства. Освен това Столична община и градовете Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони: Столична община – на 24 района, гр. Пловдив – на 6 района, гр. Варна – на 5 района.

Броят на населените места в Република България към 31 декември 2023 г. е 5 256 (в т.ч. градове – 257, и села – 4 999), а на селищните образувания е 166 (в т.ч. с национално значение – 8, с местно значение – 158).

Република България е разделена териториално и на статистически райони, образуващи 3 нива в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана в Европейския съюз.

Първите две нива: NUTS1 – статистически зони, и NUTS2 – статистически райони, не представляват административно-териториални единици, докато третото ниво NUTS3 – области, са административно-териториални единици и обхващат територията на едноименните 28 области, на които е разделена административно-териториално страната.

Промени в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) за периода 1 януари – 31 декември 2023 година:

 • През 2023 г. броят на кметствата е променен въз основа на приети промени в ЗАТУРБ, с които се регламентира, че кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес. Промените влизат в сила след обнародването на Указ №146 на Президента на Република България от 2023 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.).
 • С Решение № 52.11 от 23 февруари 2023 г. общинският съвет на Аксаково, област Варна, създава ново селищно образувание с местно значение с наименование „Кичево-север“, в землището на село Кичево, община Аксаково, област Варна (ДВ, бр. 23 от 14.03.2023 г.).

 

                                                        

 

Към 31 декември 2023 г. в Република България съществуват следните административно-териториални единици:

 • области – 28;
 • общини – 265.
 1. Административни области в Република България към 31 декември 2023 година

Средната площ на една област в Република България е 3 964 кв. километра. Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Перник, Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната – София (столица), същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин – 71 773 души.

Фиг. 1. Административни области в Република България към 31.12.2023 година[1]

 

 

 

 1. Общини в Република България към 31 декември 2023 година

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 7 общини в страната са с население над 100 000 души – Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. Относителният дял на населението в тези 8 общини представлява 40.8% от цялото население в страната.

Към 31 декември 2023 г. от общо 265 общини в страната 142 са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява 11.9% от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население 552 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 744 души.

Средната площ на една община в Република България е 419 кв. километра. Най-голямата по територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км – Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив).

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км – Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).

На територията на 9 общини в Република България – Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само по едно населено място – техният общински център.

Фиг. 2. Гъстота на населението по общини в Република България към 31.12.2023 година

 

 

Фиг. 3. Брой и размер на общините в Република България към 31.12.2023 година

Фиг. 4. Брой общини по области към 31.12.2023 година


Фиг. 5. Най-големите 20 общини в Република България според броя на населението
през 2014 и 2023 година

2014     2023
Столична 1   1 Столична
Варна 2     2 Пловдив
Пловдив 3   3 Варна
Бургас 4   4 Бургас
Русе 5   5 Стара Загора
Стара Загора 6   6 Русе
Плевен 7   7 Сливен
Сливен 8   8 Плевен
Пазарджик 9   9 Пазарджик
Перник 10   10 Перник
Шумен 11   11 Хасково
Хасково 12   12 Шумен
Добрич 13   13 Велико Търново
Велико Търново 14   14 Добрич
Благоевград 15   15 Благоевград
Ямбол 16   16 Кърджали
Казанлък 17   17 Казанлък
Враца 18     18 Ямбол
Кърджали 19 19 Враца
Асеновград 20   20 Асеновград

 

 

 

 1. Съставни административно-териториални единици:
 • райони (в Столична община и градовете Пловдив и Варна) – 35;
 • кметства – 3 041.

Населението на Столична община е неравномерно разпределено в отделните ѝ райони. През 2023 г. в два от тях – Люлин и Младост, живеят 15.7% от жителите на Столична община, като всеки един от посочените райони наброява над 100 хил. души. Най-малкият район в Столична община е район Банкя с население 11 531 души, или 0.9% от населението на общината.

Населението на гр. Пловдив е сравнително равномерно разпределено по райони – между 10.9% за район Западен и 22.5% за район Южен.

Разпределението на населението в районите на гр. Варна варира от 7.1% за район Аспарухово до 32.2% за район Приморски, който е и единственият с население над 100 000 души.

Фиг. 7. Райони на Столична община според броя на населението им към 31.12.2023 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Райони в град Пловдив според броя на населението им към 31.12.2023 година

Фиг. 8. Райони в град Варна според броя на населението им към 31.12.2023 година

 

 

Фиг. 9. Брой кметства по области към 31.12.2023 година

 1. Териториални единици в Република България към 31 декември 2023 година:
 • населени места – 5 256, в т.ч. 257 градове и 4 999 села;
 • селищни образувания – 166, в т.ч. 8 с национално значение и 158 с местно значение.

Към 31 декември 2023 г. населените места без нито един жител са 201, като най-голям брой от тях се намират в областите Велико Търново (67), Габрово (67), Кюстендил (10) и Кърджали (9). В 1 453 села, или в 27.6% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живее 35.2% от населението на страната.

Фиг. 10. Брой градове по области към 31.12.2023 година

Фиг. 11. Брой села по области към 31.12.2023 година

 1. Териториални единици за статистически цели към 31.12.2023 година

В съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана в Европейския съюз, териториалните единици за статистически цели са:

 • NUTS0 – Република България;
 • NUTS1 – две статистически зони;
 • NUTS2 – шест статистически района;
 • NUTS3 – 28 области.

Фиг. 12. Териториални единици за статистически цели (NUTS) в Република България

 

 

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Определения

Областта се състои от една или повече съседни общини. Територията на областта е територията на включените в нея общини. Наименование на областта е наименованието на населеното място – неин административен център (чл. 4 от ЗАТУРБ).

Общината се състои от едно или повече съседни населени места. Територия на общината е територията на включените в нея населени места. Наименование на общината е наименованието на населеното място – неин административен център (чл. 7 от ЗАТУРБ).

Кметството е населено място с население над 100 души с постоянен адрес (чл. 14 от ЗАТУРБ). Територия на кметството е територията на населеното място. Наименование на кметството е наименованието на населеното място – негов административен център (чл. 15 от ЗАТУРБ).

Населеното място е исторически и функционално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или землищни и строителни граници и необходимата социална и инженерна инфраструктура. Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

Селищното образувание е територия извън строителните граници на населените места, устроена за осъществяване на специфични функции, която е определена със строителни граници, но няма постоянно живеещо население. Селищните образувания са с национално и местно значение. Министерският съвет определя селищните образувания с национално значение.

Източници на данни

 

Източник на данните за административно-териториалното деление на страната е Националният регистър на населените места (НРНМ) на НСИ: https://www.nsi.bg/nrnm/.

Източник на данните за територията в квадратни километри е Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Източник на данните за броя на населението е Информационна система „Демография“ на Националния статистически институт.

Методи на изчисление

 

Броят на административно-териториалните и териториални единици се изчислява на базата на данните в НРНМ към 31.12. на съответната година. Данните в регистъра се отразяват след обнародването в „Държавен вестник“ на указ на президента на Република България, свързан с административно-териториални промени в страната.

Гъстотата на населението се изчислява върху цялата територия на административно-териториалните единици и с населението за съответната единица към 31.12.2022 година.

Територията в квадратни километри е изчислена на база на актуалната цифрова кадастрална карта и кадастралните регистри към 31.12.2022 г., чрез средствата на ГИС в координатна система BGS2005 UTM35N.

Броят на населението към 31.12. се изчислява на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Повече данни за броя и структурата на населението могат да се намерят на https://infostat.nsi.bg/infostat/.

Нормативна уредба

В чл. 135 от Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г.) е регламентирано, че територията на страната се дели на общини и области.

През 1991 г. е приет Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА, обн., ДВ, бр. 77 от 17 септември 1991 г.), с който се уреждат обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация.

През 1995 г. е приет и Закон за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ, обн., ДВ, бр. 63 от 14 юли 1995 г.).

Със Закона за териториалното деление на Столична община и големите градове (обн., ДВ, бр. 66 от 25 юли 1995 г.) са създадени райони в Столична община и градовете с население над 300 000 души – Пловдив и Варна, като в него са изброени техните наименования и граници.

Територията на страната се разделя на 28 области (ЗАТУРБ, изм., ДВ, бр. 154 от 28 декември 1998 г.). Границите и техните административни центрове са утвърдени с Указ № 1 на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 1999 г.) по предложение на Министерския съвет.

През 2006 г. са внесени промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, като чл. 12 гласи, че „наименование на общината е наименованието на населеното място, което е неин административен център, с изключение на заварените от закона общини, на които административните центрове са населени места извън територията им, които са и административни центрове на други общини“ (ЗМСМА, обн., ДВ, бр. 69 от 25 август 2006 г.). Освен за община Добрич-селска (с административен център гр. Добрич) това изключение в Закона се отнася и за още три общини в страната – Марица, Родопи (с административен център гр. Пловдив) и Тунджа (с административен център гр. Ямбол).

По силата на чл. 37 от ЗАТУРБ Националният статистически институт поддържа Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) и Национален регистър на населените места (НРНМ). Съдържанието на класификатора и регистъра, както и включените в тях критерии и показатели, се утвърждават от Министерския съвет по предложение на НСИ и заинтересуваните ведомства.

Съдържанието на ЕКАТТЕ е утвърдено с Решение № 565 на Министерския съвет от 10 август 1999 г. и обхваща всички административно-териториални и териториални единици, дефинирани от ЗАТУРБ. Всяка една от тях има код за идентификация в ЕКАТТЕ.

Съдържанието на НРНМ е утвърдено с Решение № 695 на Министерския съвет от 29 септември 2006 година. Чрез НРНМ се проследяват развитието и промените (създаване, сливане, отделяне, разделяне, присъединяване, закриване) на административно-териториалните и териториалните единици в България.

На 26 май 2003 г. е приет Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Целта на Регламента е чрез нея да се позволи събирането, съставянето и разпространението на хармонизирана регионална статистика в Общността. Във връзка с приемането през 2007 г. на България и Румъния в Европейския съюз на 20 февруари 2008 г. е приет Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложенията на Регламент № 1059/2003, допълващ класификацията с новоприетите държави членки.

Повече информация за NUTS в България може да се намери на сайта на НСИ.

 

 

Приложение

Таблица 1. Население, територия и административно-териториални и териториални единици в Република България към 31.12.2023 година1

Област Население Територия Общини Кметства Градове Села
ЕКАТТЕ име брой кв. км брой брой брой брой
0 BG България 6445481 110997 265 3041 257 4999
1 BLG Благоевград 287077 6459 14 160 13 261
2 BGS Бургас 384446 7742 13 158 20 229
3 VAR Варна 434191 3819 12 115 11 148
4 VTR Велико Търново 202232 4659 10 107 14 322
5 VID Видин 71773 3039 11 56 7 133
6 VRC Враца 147619 3623 10 100 8 115
7 GAB Габрово 94862 2022 4 38 5 344
8 DOB Добрич 146635 4714 8 125 6 209
9 KRZ Кърджали 146562 3211 7 375 5 463
10 KNL Кюстендил 107673 3059 9 63 7 175
11 LOV Ловеч 112225 4135 8 71 8 102
12 MON Монтана 114526 3637 11 78 8 122
13 PAZ Пазарджик 225261 4458 12 99 13 105
14 PER Перник 111032 2397 6 38 6 165
15 PVN Плевен 217881 4653 11 105 14 109
16 PDV Пловдив 633586 5961 18 157 18 194
17 RAZ Разград 100696 2412 7 92 6 97
18 RSE Русе 187830 2859 8 66 9 74
19 SLS Силистра 94739 2845 7 81 5 113
20 SLV Сливен 170051 3542 4 90 6 104
21 SML Смолян 92107 3205 10 98 8 232
22 SFO София 226420 7071 22 116 18 266
23 SOF София (столица) 1286965 1343 1 33 4 34
24 SZR Стара Загора 290350 5148 11 125 11 195
25 TGV Търговище 95609 2708 5 127 5 189
26 HKV Хасково 207114 5530 11 168 10 251
27 SHU Шумен 149699 3393 10 127 8 143
28 JAM Ямбол 106320 3353 5 73 4 105

______________

1 В броя на селата са включени Рилският манастир (област Кюстендил) и Клисурският манастир (област Монтана), които имат статут на населени места.

ЕКАТТЕ – Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. Територията е изчислена въз основа на цифровите модели на кадастралната карта на страната към 31.12.2022 година.

 

 

Таблица 2. Общини с население над 30 000 души в Република България към 31.12.2023 година

Община Население Област
ЕКАТТЕ име брой ЕКАТТЕ име
1 SOF46 Столична 1286965 SOF София (столица)
2 PDV22 Пловдив 325485 PDV Пловдив
3 VAR06 Варна 323386 VAR Варна
4 BGS04 Бургас 194809 BGS Бургас
5 SZR31 Стара Загора 142348 SZR Стара Загора
6 RSE27 Русе 138084 RSE Русе
7 SLV20 Сливен 110972 SLV Сливен
8 PVN24 Плевен 109767 PVN Плевен
9 PAZ19 Пазарджик 89507 PAZ Пазарджик
10 PER32 Перник 81819 PER Перник
11 HKV34 Хасково 79335 HKV Хасково
12 SHU30 Шумен 77574 SHU Шумен
13 VTR04 Велико Търново 76811 VTR Велико Търново
14 DOB28 Добрич 70411 DOB Добрич
15 BLG03 Благоевград 69015 BLG Благоевград
16 KRZ16 Кърджали 64690 KRZ Кърджали
17 SZR12 Казанлък 64041 SZR Стара Загора
18 JAM26 Ямбол 59755 JAM Ямбол
19 VRC10 Враца 59576 VRC Враца
20 PDV01 Асеновград 56941 PDV Пловдив
21 GAB05 Габрово 49996 GAB Габрово
22 TGV35 Търговище 48121 TGV Търговище
23 KNL29 Кюстендил 47337 KNL Кюстендил
24 BLG33 Петрич 46708 BLG Благоевград
25 PDV13 Карлово 45317 PDV Пловдив
26 VID09 Видин 45186 VID Видин
27 MON29 Монтана 43938 MON Монтана
28 HKV09 Димитровград 42941 HKV Хасково
29 RAZ26 Разград 42507 RAZ Разград
30 SLS31 Силистра 40146 SLS Силистра
31 VTR06 Горна Оряховица 36877 VTR Велико Търново
32 LOV18 Ловеч 36873 LOV Ловеч
33 KNL48 Дупница 36305 KNL Кюстендил
34 BLG40 Сандански 35036 BLG Благоевград
35 SFO39 Самоков 33949 SFO София
36 PAZ08 Велинград 32362 PAZ Пазарджик
37 SML31 Смолян 32351 SML Смолян
38 PDV26 Родопи 32323 PDV Пловдив
39 PDV17 Марица 31422 PDV Пловдив
40 SFO07 Ботевград 30478 SFO София
41 BGS15 Несебър 30282 BGS Бургас
42 SLV16 Нова Загора 30007 SLV Сливен

Таблица 3. Райони в Столична община към 31.12.2023 година1

Район Население
ЕКАТТЕ име брой %
1 68134-01 Средец 24538 1.9
2 68134-02 Красно село 77082 6.0
3 68134-03 Възраждане 35918 2.8
4 68134-04 Оборище 27543 2.1
5 68134-05 Сердика 41102 3.2
6 68134-06 Подуяне 68544 5.3
7 68134-07 Слатина 62849 4.9
8 68134-08 Изгрев 31026 2.4
9 68134-09 Лозенец 55356 4.3
10 68134-10 Триадица 67775 5.3
11 68134-11 Красна поляна 51107 4.0
12 68134-12 Илинден 29152 2.3
13 68134-13 Надежда 63353 4.9
14 68134-14 Искър 58408 4.5
15 68134-15 Младост 100924 7.8
16 68134-16 Студентски 61306 4.8
17 68134-17 Витоша 72257 5.6
18 68134-18 Овча купел 54431 4.2
19 68134-19 Люлин 101457 7.9
20 68134-20 Връбница 42003 3.3
21 68134-21 Нови Искър 27237 2.1
22 68134-22 Кремиковци 21573 1.7
23 68134-23 Панчарево 26804 2.1
24 68134-24 Банкя 11531 0.9

______________

1 Към 31.12.2023 г. около 5.7% (73 689 души) от общия брой на населението на общината не са отнесени към нито един от районите поради неточни или непълни адреси.

 

Таблица 4. Райони в град Пловдив към 31.12.2023 година1

Район Население
ЕКАТТЕ име брой %
1 56784-01 Централен 65158 20.0
2 56784-02 Източен 41223 12.7
3 56784-03 Западен 35329 10.9
4 56784-04 Северен 46063 14.2
5 56784-05 Южен 73157 22.5
6 56784-06 Тракия 51130 15.7

______________

Към 31.12.2023 г. около 4.1% (13 425 души) от общия брой на населението на гр. Пловдив не са отнесени към нито един от районите поради неточни или непълни адреси.

 

 

Таблица 5. Райони в град Варна към 31.12.2023 година1

Район Население
ЕКАТТЕ име брой %
1 10135-01 Одесос 68330 21.7
2 10135-02 Приморски 101383 32.2
3 10135-03 Младост 74465 23.7
4 10135-04 Владислав Варненчик 35361 11.2
5 10135-05 Аспарухово 22364 7.1

______________

1 Към 31.12.2023 г. около 4.0% (12 704 души) от общия брой на населението на гр. Варна не са отнесени към нито един от районите поради неточни или непълни адреси.

Таблица 6. Кметства с население над 3 500 души в Република България

към 31.12.2023 година

Кметство Население Община Област
ЕКАТТЕ име брой ЕКАТТЕ име ЕКАТТЕ име
1 SOF46-61 Лозен 6577 SOF46 Столична SOF София (столица)
2 SOF46-54 Бистрица 5971 SOF46 Столична SOF София (столица)
3 SLS31-01 Айдемир 5132 SLS31 Силистра SLS Силистра
4 SOF46-58 Казичене 4942 SOF46 Столична SOF София (столица)
5 PAZ08-08 Драгиново 4691 PAZ08 Велинград PAZ Пазарджик
6 BGS15-02 Свети Влас 4688 BGS15 Несебър BGS Бургас
7 PDV13-22 Розино 4314 PDV13 Карлово PDV Пловдив
8 PAZ24-02 Костандово 4185 PAZ24 Ракитово PAZ Пазарджик
9 PDV17-17 Труд 4064 PDV17 Марица PDV Пловдив
10 PDV25-01 Белозем 3759 PDV25 Раковски PDV Пловдив
11 SOF46-32 Владая 3701 SOF46 Столична SOF София (столица)
12 PDV26-30 Цалапица 3699 PDV26 Родопи PDV Пловдив
13 SLV24-04 Шивачево 3684 SLV24 Твърдица SLV Сливен
14 PVN10-15 Тръстеник 3589 PVN10 Долна Митрополия PVN Плевен
15 PDV26-23 Първенец 3555 PDV26 Родопи PDV Пловдив

 

 

Таблица 7. Градове с население над 20 000 души в Република България

към 31.12.2023 година

Град Население Община Област
ЕКАТТЕ име брой ЕКАТТЕ име ЕКАТТЕ име
1 68134 София 1196806 SOF46 Столична SOF София (столица)
2 56784 Пловдив 325485 PDV22 Пловдив PDV Пловдив
3 10135 Варна 314607 VAR06 Варна VAR Варна
4 07079 Бургас 188114 BGS04 Бургас BGS Бургас
5 63427 Русе 122116 RSE27 Русе RSE Русе
6 68850 Стара Загора 121207 SZR31 Стара Загора SZR Стара Загора
7 56722 Плевен 89030 PVN24 Плевен PVN Плевен
8 67338 Сливен 78627 SLV20 Сливен SLV Сливен
9 72624 Добрич 70411 DOB28 Добрич DOB Добрич
10 83510 Шумен 66713 SHU30 Шумен SHU Шумен
11 55871 Перник 66261 PER32 Перник PER Перник
12 77195 Хасково 63776 HKV34 Хасково HKV Хасково
13 04279 Благоевград 62346 BLG03 Благоевград BLG Благоевград
14 87374 Ямбол 59755 JAM26 Ямбол JAM Ямбол
15 10447 Велико Търново 59331 VTR04 Велико Търново VTR Велико Търново
16 55155 Пазарджик 54652 PAZ19 Пазарджик PAZ Пазарджик
17 12259 Враца 48406 VRC10 Враца VRC Враца
18 00702 Асеновград 45322 PDV01 Асеновград PDV Пловдив
19 14218 Габрово 44232 GAB05 Габрово GAB Габрово
20 35167 Казанлък 41657 SZR12 Казанлък SZR Стара Загора
21 40909 Кърджали 41401 KRZ16 Кърджали KRZ Кърджали
22 48489 Монтана 35468 MON29 Монтана MON Монтана
23 41112 Кюстендил 34625 KNL29 Кюстендил KNL Кюстендил
24 10971 Видин 33742 VID09 Видин VID Видин
25 73626 Търговище 32728 TGV35 Търговище TGV Търговище
26 21052 Димитровград 30620 HKV09 Димитровград HKV Хасково
27 61710 Разград 28234 RAZ26 Разград RAZ Разград
28 43952 Ловеч 27369 LOV18 Ловеч LOV Ловеч
29 66425 Силистра 27270 SLS31 Силистра SLS Силистра
30 68789 Дупница 26527 KNL48 Дупница KNL Кюстендил
31 56126 Петрич 26018 BLG33 Петрич BLG Благоевград
32 16359 Горна Оряховица 25279 VTR06 Горна Оряховица VTR Велико Търново
33 67653 Смолян 24592 SML31 Смолян SML Смолян
34 65231 Самоков 24024 SFO39 Самоков SFO София
35 65334 Сандански 23649 BLG40 Сандански BLG Благоевград
36 10450 Велинград 20015 PAZ08 Велинград PAZ Пазарджик

 

 

Таблица 8. Села с население над 3 000 души в Република България

към 31.12.2023 година

Село Население Община Област
ЕКАТТЕ име брой ЕКАТТЕ име ЕКАТТЕ име
1 44063 Лозен 6577 SOF46 Столична SOF София (столица)
2 04234 Бистрица 5971 SOF46 Столична SOF София (столица)
3 00895 Айдемир 5132 SLS31 Силистра SLS Силистра
4 35239 Казичене 4942 SOF46 Столична SOF София (столица)
5 23234 Драгиново 4691 PAZ08 Велинград PAZ Пазарджик
6 62949 Розино 4314 PDV13 Карлово PDV Пловдив
7 73242 Труд 4064 PDV17 Марица PDV Пловдив
8 03620 Белозем 3759 PDV25 Раковски PDV Пловдив
9 11394 Владая 3701 SOF46 Столична SOF София (столица)
10 78029 Цалапица 3699 PDV26 Родопи PDV Пловдив
11 59032 Първенец 3555 PDV26 Родопи PDV Пловдив
12 72816 Тополчане 3381 SLV20 Сливен SLV Сливен
13 52012 Нови хан 3354 SFO17 Елин Пелин SFO София
14 47295 Марково 3341 PDV26 Родопи PDV Пловдив
15 06306 Брезница 3291 BLG11 Гоце Делчев BLG Благоевград
16 12283 Врачеш 3286 SFO07 Ботевград SFO София
17 41143 Калипетрово 3248 SLS31 Силистра SLS Силистра
18 18490 Елин Пелин 3188 SFO17 Елин Пелин SFO София
19 55419 Панчарево 3173 SOF46 Столична SOF София (столица)
20 61056 Равда 3155 BGS15 Несебър BGS Бургас
21 38916 Костенец 3148 SFO25 Костенец SFO София
22 12084 Волуяк 3112 SOF46 Столична SOF София (столица)
23 62858 Рогош 3098 PDV17 Марица PDV Пловдив
24 06999 Буковлък 3069 PVN24 Плевен PVN Плевен
25 06505 Брестовица 3067 PDV26 Родопи PDV Пловдив
26 17436 Градец 3061 SLV11 Котел SLV Сливен
27 72709 Тополи 3060 VAR06 Варна VAR Варна
28 59077 Първомай 3049 BG413 Петрич BLG Благоевград

Таблица 9. Селищни образувания с национално значение в Република България към 31.12.2023 година1

Селищно образувание Община Област
ЕКАТТЕ име ЕКАТТЕ име ЕКАТТЕ име
1 94015 КК1 „Златни пясъци“ VAR06 Варна VAR Варна
2 94040 КК „Св.св. Константин и Елена“ VAR06 Варна VAR Варна
3 99958 КК „Албена“ DOB03 Балчик DOB Добрич
4 98212 КК „Слънчев бряг“ BGS15 Несебър BGS Бургас
5 94085 КК „ММЦ – Приморско“2 BGS27 Приморско BGS Бургас
6 98260 Ваканционно селище „Дюни“ BGS21 Созопол BGS Бургас
7 98226 КК „Боровец“ SFO39 Самоков SFO София
8 98230 КК „Пампорово“ SML38 Чепеларе SML Смолян
SML31 Смолян

_____________

1 КК – курортен комплекс; ММЦ – Международен младежки център.

Таблица 10. Брой на населението по териториалните единици за статистически цели (NUTS) в Република България към 31.12.2023 година1

Код Ниво NUTS Население Територия
брой % кв. км
1 BG NUTS0 Република България 6445481 100.0 110997
2 BG3 NUTS1 Северна и Югоизточна България 3121684 48.4 68303
3 BG31 NUTS2 Северозападен 664024 10.3 19087
4 BG311 NUTS3 Видин 71773 1.1 3039
5 BG313 NUTS3 Враца 147619 2.3 3623
6 BG315 NUTS3 Ловеч 112225 1.7 4135
7 BG312 NUTS3 Монтана 114526 1.8 3637
8 BG314 NUTS3 Плевен 217881 3.4 4653
9 BG32 NUTS2 Северен централен 680359 10.6 14797
10 BG321 NUTS3 Велико Търново 202232 3.1 4659
11 BG322 NUTS3 Габрово 94862 1.5 2022
12 BG324 NUTS3 Разград 100696 1.6 2412
13 BG323 NUTS3 Русе 187830 2.9 2859
14 BG325 NUTS3 Силистра 94739 1.5 2845
15 BG33 NUTS2 Североизточен 826134 12.8 14634
16 BG331 NUTS3 Варна 434191 6.7 3819
17 BG332 NUTS3 Добрич 146635 2.3 4714
18 BG334 NUTS3 Търговище 95609 1.5 2708
19 BG333 NUTS3 Шумен 149699 2.3 3393
20 BG34 NUTS2 Югоизточен 951167 14.8 19785
21 BG341 NUTS3 Бургас 384446 6.0 7742
22 BG342 NUTS3 Сливен 170051 2.6 3542
23 BG344 NUTS3 Стара Загора 290350 4.5 5148
24 BG343 NUTS3 Ямбол 106320 1.6 3353
25 BG4 NUTS1 Югозападна и Южна централна България 3323797 51.6 42694
26 BG41 NUTS2 Югозападен 2019167 31.3 20329
27 BG413 NUTS3 Благоевград 287077 4.5 6459
28 BG415 NUTS3 Кюстендил 107673 1.7 3059
29 BG414 NUTS3 Перник 111032 1.7 2397
30 BG412 NUTS3 София 226420 3.5 7071
31 BG411 NUTS3 София (столица) 1286965 20.0 1343
32 BG42 NUTS2 Южен централен 1304630 20.2 22365
33 BG425 NUTS3 Кърджали 146562 2.3 3211
34 BG423 NUTS3 Пазарджик 225261 3.5 4458
35 BG421 NUTS3 Пловдив 633586 9.8 5961
36 BG424 NUTS3 Смолян 92107 1.4 3205
37 BG422 NUTS3 Хасково 207114 3.2 5530

______________

1 NUTS – Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Класификация на териториалните единици за статистически цели). Повече информация за NUTS в България – на сайта на НСИ.

[1] Град София е административен център на две области – София (столица) (SOF), която включва единствено Столична община, и София (SFO), която включва 22 общини.